Gdaňsk 2013

1st Joint Forum Meeting, 24.-25. června, 2013

Ve dnech 24.-25. června 2013 se přes 70 dopravních expertů z celé Evropy zúčastnilo prvního společného jednání fóra projektu TRANSFORuM v Gdaňsku. Polovina účastníků byla externí stakeholders z důležitých dopravních společností CEO, zástupci z nejvyšších kruhů řídících orgánů, také politici jako např. Pawel Stelmaszczyk, předseda ITS v DG Move Evropské komise. 

Všichni společně předložili reálné zkušenosti v těchto diskutovaných oblastech: 

 • Čistá doprava ve městech a logistika bez CO2
 • Přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici nebo na vodní dopravu
 • Dokončit a udržovat evropskou vysokorychlostní železniční síť
 • Evropský multimodální informační, řídící a platební systém 

Toto jsou čtyři klíčové cíle (1, 3, 4 a 8) Bílé knihy o dopravě 2011, jejichž realizace je cílem projektu TRANSFORuM. 

Akce byla zahájena velmi poučným projevem Prof. Monika Bak z hostující organizace Univerzita Gdaňsk, s názvem „Dopravní politika EU z perspektivy Bílé knihy 2011“. Stefan Back přednesl druhý příspěvek „Společnost a Bílá kniha EU v dopravní politice – zkušenost EESC“, kde rovněž vysvětlil poslání nově formované skupiny „Permanent Study Group White Paper Implementation“ v Evropské ekonomice a sociálním výboru. 

Následně se účastníci rozdělili do čtyř tematických propracovaně moderovaných workshopů, jež probíhaly paralelně. První den 24. června byly workshopy zaměřeny na identifikaci a verifikaci klíčových politik, činitelů, finančních mechanismů a trendů. Čtyři paralelní workshopy pokračovaly 25.června diskusí o bariérách, výzvách a způsobu, jak je překonat. 

Základní otázky prvního dne napříč všemi čtyřmi tematickými skupinami byli: 

 • Jaké jsou hlavní politiky ve všech úrovních, jež jsou relevantní pro realizaci Bílé knihy?
 • Jaké jsou relevantní finanční mechanismy? Které chybí?
 • Kdo jsou stávající významní činitelé a kteří to jsou, jež mohou případně významně změnit situaci?
 • Jaké jsou trendy, jež mohou ovlivnit budoucí vývoj, řekněme s výhledem do roku 2030/ 2050?

Základní otázky druhého dne (25.června):

 • Které bariéry stojí v cestě realizace cílů Bílé knihy o dopravě ?
 • Jak mohou tyto bariéry být shromážděny a pochopeny – a jak spolu souvisejí ?
 • Jakým výzvám (možná překonatelným problémům)  čelíme ?
 • Kdo musí co udělat, s kým, do kdy, aby byly bariéry překonány ? 

Celkový pohled stakeholders na tyto problémy je velmi důležitý a bude základním kamenem pro vývoj roadmap a doporučení, jež bude obsahem dalších pracovních balíčků TRANSFORuM. Smysl těchto diskusí byl presentován plénu během pracovního oběda Prof. David Banister z Univerzity Oxford (oddělení Dopravní studie) výstupem „TRANSFORuM: Výzvy a příležitosti“. 

Všechna jednání se konala pod Chatham House Rule, což znamená, že účastníci mohou využít informace, které zazněly, ale nelze označit ani afilovat řečníky ani ostatní účastníky. Toto pravidlo bylo ustanoveno pro zajištění otevřené diskuse ohledně příslušných otázek, jež byly citlivého charakteru. Dialog ve všech čtyřech skupinách byl hodnocen jako velmi kolegiální atmosféra a pomohl týmu projektu TRANSFORuM pochopit vytyčené klíčové problémy. 

Klíčoví řečníci 

Monika Bak : Dopravní politika EU z perspektivy Bílé knihy 2011

Dr. hab., Prof. UG, předseda Komparativního výzkumu dopravních systémů, proděkan fakulty ekonomiky, Universita Gdaňsk 

Stefan Back : Společnost a Bílá kniha EU v dopravní politice – zkušenost EESC

Předseda Permanent Study Group White Paper Implementation,  Evropská ekonomika a sociální výbor (EESC) a ředitel TransportGruppen, udržitelná logistika, Švédsko 

David Banister : TRANSFORuM : Výzvy a příležitosti

Profesor Dopravních studií a ředitel Dopravních studií na Geography a Environment University Oxford, UK

Záznamy

Se souhlasem výboru TRANSFORuM ohledně transparentnosti a zodpovědnosti poskytujeme záznamy z workshopů v Gdaňsku : 

Workshopu Městská mobilita se zúčastnilo 12 stakeholders ze sedmi zemí, jež zastupovali akademickou i politickou sféru, rovněž i oblast průmyslu. Úvod diskuse byl zaměřen na cíle Bílé knihy jako takové a vedl k návrhům povzbudit ambice Evropské politiky. Účastníci diskutovali trendy v ekonomice, v demografických, technologických i politických oblastech a zobrazili je v kontextu cílů Bílé knihy vůči širšímu politickému časovému rozpětí. Diskuse ohledně bariér se týkala lhostejných politiků, omezených financí, omezené ochoty financování, systémové komplexnosti atd. Možné způsoby rozvoje zahrnují technologická zlepšení, daňový systém, řízení mobility, státní/místní koordinace, SUMPs a spousta dalších. Záznam Městská mobilita. 

Další worskhop byl zaměřen na téma Nákladní doprava na dlouhé vzdálenosti, kde se zúčastnilo 9 externích stakeholders  ze čtyř zemí, reprezentujících přepravní průmysl, akademickou sféru, veřejnou správu a NGOs. Účastníci diskutovali jejich interpretaci cílů Bílé knihy, související problémy, jednotlivé výzvy, omezení právní pravomoci, nedostatečnou koordinaci a financování, obzvláště rozvoje finanční infrastruktury. Identifikace trendů ovlivňující nákladní dopravu vyplynula do 16-ti klíčových klastrů, zahrnující spotřebu nafty, pokračující globalizaci, stárnoucí obyvatelstvo, veřejné financování, ale také dlouhodobější trendy, např. klimatické změny, regionalizace, pracovní síla na dálném východě atd. Byl také diskutován široký rozsah bariér a potenciální strategie k jejich překonání, zahrnující počet propojených politických směrů. Záznam Nákladní doprava na dlouhé vzdálenosti.

Budoucnost Vysokorychlostních tratí byla diskutována 16-ti účastníky z osmi zemí. Workshop začal diskusí obsahu cílů Bílé knihy o dopravě. Např. že mnohem výhodnější cíl než ztrojnásobení délky vysokorychlostních tratí by bylo rozšíření poptávky a lepší stávající využití. Všichni stakeholders byli pro dokonalejší podporu koordinace všech činitelů v sektoru, nutno též zvážit a respektovat odlišné národní situace. Účastníci také odsouhlasili nezbytnost zlepšení stávající regulace a požadavek bezpečnosti, rovněž snížit odlišné výklady napříč zeměmi. Také metody analýzy projektu a náklady by měly být v souladu napříč Evropou a měla by být zajištěna informovanost a transparentnost politik a činitelů v této oblasti. Záznam Vysokorychlostní tratě.

Čtvrtého workshopu ITS se zúčastnilo 11 účastníků ze sedmi zemí, z oblasti městské politiky, průmyslu a výzkumných oblastí. Stakeholders odsouhlasili, že cíl Bílé knihy se soustředí na širokou evropskou integraci multimodálního cestovního informačního systému. Zmínili, že problém přístupu dat pro tyto systémy nejsou dostatečně zdůrazněny v debatě evropského rámce. Jinak řečeno, byla zdůrazněna potřeba pro mnohem více harmonický přístup a pro nejvyšší dohled na zacházení s důvěrnými daty. Všichni účastníci si byli vědomi limitů díky druhotnému principu, ale hovořili také o evropských prostředcích např. „kód řízení“. Bylo diskutováno mnoho dalších otázek, trendů, problémů, bariér, výzev a hlavně možná řešení. Pro více informací z diskusí viz: Záznam ITS.  

Zpětná vazba a výsledky 

Na konci akce jsme rozdali všem stakeholderům formuláře ohledně zpětné vazby. Výsledky byly pečlivě vyhodnoceny a byla zaznamenána všeobecná spokojenost všech účastníků jednání, obzvláště s ohledem na logistické aspekty. Klíčová doporučení pro další jednání spočívala ve vyváženém složení stakeholderů, v přístupu moderování a písemném záznamu. Další podrobnosti lze nalézt na dokument.