Celkový pohled

TRANSFORuM vytváří systematický přístup pro finální výstupy (roadmaps, doporučení a strategického pohledu). Tato práce je organizována do separátních, ale vzájemně propojených pracovních balíčků.

Začínáme analýzou stávající situace zkoumající současný stav, kde všichni stakeholders v rámci evropského dopravního prostoru působí. Toto zahrnuje politické i finanční systémy, důležité hráče a překlenující trendy. Úkoly jsou organizovány v pracovním balíčku 3, který je veden AustriaTech.

Výsledky naplňují pracovní balíček 4, analýzu výzev a bariér a poznatky, jak je lze překonat. Tato i všechna další zjištění a závěry budou prezentovány stakeholders, aby se zjistila, ověřila a zdůraznila jejich oprávněnost a schopnosti. Swedish National Road and Transport Research Institute je vedoucím těchto úkolů.  

“Transformace je možná” je nejdůležitější bod pracovního balíčku č. 5 projektu TRANSFORuM. Team University Oxford shromáždí nejkvalitnější evropské případové studie a na nich ukáže potřebné důležité urychlené změny správným směrem.

Výzvy

Aby byly identifikovány a pochopeny změny a bariéry v čase a úspěšnost čtyřech cílů Bílé knihy TRANSFORuM řeší otázku, jaké jsou výzvy a bariéry pro realizaci? TRANSFORuM se zaměřuje na řešení určitého počtu problémů, jež považuje skutečně za důležité. Tyto klíčové výzvy a bariéry pro realizaci nejsou vždy dobře definovány nebo známy. Tudíž vyvstává potřeba identifikovat je specificky v kontextu čtyř tematických skupin. Konsorcium rozpracuje doladění prostřednictvím rozhovorů a workshopů stakeholders s experty a klíčovými hráči. První „Joint Forum Meeting“ identifikoval tyto výzvy a bariéry, jež by měly mít prioritu v rámci projektu. Toto ovlivní obsah témat, jež bude předmětem následujících aktivit a spustí diskuse ohledně řízení těchto výzev a bariér. Jelikož některé z těchto závěrů pro základní změnu by nemusely být vyjádřeny v tematických skupinách, obzvláště pokud platí již přijaté směrnice týkající se životního prostředí, jsou požadovány jiné metody. Tudíž bude zorganizován určitý počet podrobnějších rozhovorů se stakeholders účastnících se mítinků. Tyto rozhovory doplní výsledky mítinků a budou sumarizovány coby vstup pro další pracovní kroky.

Nejlepší příklady z praxe

Roadmaps budou efektivní pouze pokud budou vytvořeny na základě opatření, jež funguje v praxi. TRANSFORuM tudíž bude ověřovat opatření, která se osvědčila jako efektivní co se týče výzev a bariér příslušných cílům Bílé knihy i ta, která byla zatím neúspěšná. Konsorcium bude analyzovat stávající materiál zaměřený na evropskou i národní úroveň a vyfiltruje případové studie, jež mají přidanou hodnotu pro diskuse roadmaps.

5. pracovní balíček TRANSFORuM je tudíž nazván „Transformace je možná!” a je řízen Transport Studies Unit (TSU) na Universitě Oxford. Aktivity spojené s touto oblastí zahrnují vytváření databáze „dobrých příkladů z praxe“, jež demonstrují, že cílů Bílé knihy lze dosáhnout a že ve skutečnosti existují příklady, jež ukazují, že naplnění těchto cílů je již reálné. Chtěli bychom znát odpověď na otázku, jaká efektivní řešení již známe?

Jakmile jsme ustanovili tuto databázi, budeme pracovat na identifikaci úspěšných faktorů napříč tematickými skupinami a také budeme hledat pro tyto politické oblasti nebo iniciativy replikace v ostatních oblastech. Předpokládáme také, kde se vyskytnou bariéry v realizaci politik, diskuse se stakeholders, jak tyto bariéry překonat. Tato práce bude spjata s činností tematických skupin, rovněž zahrneme konkrétní výstupy práce stakeholders v jednotlivých oblastech. Abychom získali perspektivní klíčové hráče, rovněž se snažíme získat další přímé zkušenosti, budeme organizovat čtyři jednodenní workshopy s klíčovými stakeholders.

Tento pracovní balíček těží ze vstupu většiny členů konsorcia, spoléháme se na zkušenost svých kolegů v každé z těchto oblastí, na jejich znalosti, rovněž stakeholders nám mohou pomoci demonstrovat, že transformace již probíhá.

Série osmi tematických workshopů, jež se bude konat na různých místech, spolu souvisí pracovním balíčkem 5, zajistí změnu platformy pro čtyři tematické skupiny a budou diskutovány příslušné příklady. Lídři tematických skupin budou hrát klíčovou úlohu při přípravě a moderování těchto akcí. Vybrané případové studie budou dále zkoumány (např. při dalších diskusích) a analyzovány co se týče jejich přenosnosti a vědomostního potenciálu.

Případové studie z tematických skupin:

  • Městská doprava: propojení mezi subsidiaritou a výzkumem úspěšných příkladů; úloha SUMP, legislativa; úloha EU programů a projektů (např. CIVITAS, ELTIS, INTERREG)
  • Nákladní doprava: přinášející odlišnou situaci ve východní a západní Evropě; jak rozvinout „dobré příklady“ ze Švýcarska - poplatky za těžká vozidla a investice v železniční dopravě
  • HSR (vysokorychlostní vlaky): týkající se seskupení (nebo neseskupení) a konkurence na tratích; srovnatelnost služeb HSR ve vztahu s národními subjekty
  • ITS: kategorizace odlišných dostupných technologických systémů; propojení ITS s dopravním trhem a nadbytkem dopravních operátorů

Veškerou tuto práci provádíme zodpovědně a výsledky zahrneme do roadmaps a doporučení, protože mohou být přesvědčivé teprve tehdy, pokud jsou doloženy reálnými příklady z praxe.

Potřebovali bychom od Vás: pokud víte o aktivních městech, ambiciózních projektech HSR, vhodných příkladech ITS nebo pozoruhodných příkladech z nákladní dopravy, jimiž lze docílit transformace, kontaktujte nás! Aktivnější zapojení do projektu TRANSFORuM, naše případové studie, více názorů, které nám napoví, jak pokračovat, zlepší naši práci a objasní, co je potřeba udělat pro splnění cílů Bílé knihy.