Bílá kniha o dopravě

V březnu 2011 přijala Evropská komise komplexní strategii (Doprava 2050) pro konkurenceschopný dopravní systém, který zlepší mobilitu, odstraní závažné bariéry v klíčových oblastech (spotřeba pohonných hmot, zaměstnanost). Současně návrhy zásadně sníží závislost Evropy na dovozu ropy a do roku 2050 by mělo dojít ke snížení emisí uhlíku v dopravě o 60%. Odtud podtitul Bílé knihy – „konkurenceschopný efektivní dopravní systém“.

Bílá kniha o dopravě předkládá 10 strategických cílů. Následující čtyři jsou předmětem realizace projektu TRANSFORuM:

  • Cíl 1 : Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050; do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2.
  • Cíl 3 : 30% silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. na železniční či lodní dopravu a do roku 2050 by to mělo být více než 50%. Napomoci by tomu měly i efektivní zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.
  • Cíl 4 : Dokončit do roku 2050 evropskou vysokorychlostní železniční síť. Ztrojnásobit do roku 2030 délku stávajících vysokorychlostních železničních sítí a udržovat hustou železniční síť ve všech členských státech. Většina objemu přepravy cestujících na střední vzdálenost by do roku 2050 měla probíhat po železnici.
  • Do roku 2020 vytvořit rámec pro informační, řídící a platební systém evropské multimodální dopravy.

Bílá kniha o dopravě je součástí dalších zásadních evropských strategických dokumentů. V roce 1992 publikovala Evropská komise Bílou knihu ohledně společné dopravní politiky, jež měla za následek otevření trhu. Téměř o deset let později, v roce 2001 Bílá kniha zdůraznila potřebu řízení dopravního nárůstu pomocí vyváženějšího využití všech dopravních módů.

Dalšími předchozími dokumenty souvisejícími s dopravou jsou „Logistics – Keeping freight moving“ (2007), „Greening Transport“ (2008), „Maritime Transport“ (2009) a „The Future of Transport“ (2009). Nyní Bílá kniha z roku 2011 zaujímá globální náhled na rozvoj v dopravním sektoru, kde je nutno zvážit budoucí výzvy pro politické iniciativy. To se pojí s výzvou usilující o obsáhlou transformaci dopravního systému, podporujícího nezávislost na ropě, vytváření moderní infrastruktury a multimodální mobility prostřednictvím chytrých řídících a informačních systémů. Tím se uspíší zajištění tzv. roadmap pro snížení emisí do roku 2050 a zajištění nového Energetického efektivního plánu (2011) a je také formována část iniciativy Komise „Efektivita zdrojů“.

Jinými slovy, je vytvářena integrovaná vize, jak by měla doprava vypadat v roce 2050. Tím se také vysvětlují některé střednědobé cíle do roku 2030 pro vytvoření konkrétnějšího rozsahu transformace a pro podporu monitorování.

Zkrátka, po zveřejnění Bílé knihy pro návrhy v 7RP byla vydaná v souladu s „Directorate General“ dopravy výzva „fórum bude pomáhat realizovat budoucí směr celkového dopravního systému, jak definuje Bílá kniha“ (výzva ID TPT.2012.1-1). Toto fórum se zaměří především na čtyři cíle Bílé knihy: městská mobilita, nákladní doprava, vysokorychlostní vlaky a ITS. Skupina organizací, jež se následně stala konsorciem projektu navrhla systematickou a komplexní strategii, kterou bude fórum organizovat se všemi stakeholders a zpětně bude předávat výsledky všem činitelům, včetně politikům na evropské úrovni.

Tento kontext také vysvětluje název projektu. Je jisté, že čelíme masivním změnám celkové transformace celého sektoru. Pro dosažení tohoto cíle je nutný synchronizovaný přístup všech stakeholders a všech příslušných osob. Tato synchronizace vyžaduje přímý, transparentní a cílený dialog, což je dobře řízená platforma nebo fórum. TRANSFORuM má úlohu nezávislého brokera. Konsorcium projektu TRANSFORuM sestává z respektovaných odborníků ve své oblasti napříč Evropou, čímž je zajištěna transparentnost, důvěryhodnost a preciznost příslušných výsledků.

Pokud zvažujete stát se stakeholder, dejte nám prosím vědět. Prosím, dejte nám také vědět, pokud můžete nominovat další organizaci nebo jednotlivce.