Cíl Bílé knihy

Městská doprava má hlavní místo v Bílé knize o dopravě z roku 2011. Existují dva samostatné cíle týkající se osobní a nákladní dopravy:

  • Snížit používání „konvenčně poháněných“ automobilů v městské dopravě do roku 2030 na polovinu; postupně je vyřadit z provozu ve městech do roku 2050;
  • Do roku 2030 dosáhnout ve velkých městech zavedení městské logistiky v podstatě bez obsahu CO2.

Tyto cíle pomáhají řešit tři hlavní problémy:

  • Snížit emise skleníkových plynů,
  • Snížit závislost na naftě,
  • Snížit znečištění ovzduší a hluk.

Odpovídající mobilitu nutno zajistit především v městských oblastech. Elektrické dopravní prostředky využívající obnovitelné zdroje energie lze pokládat za částečné řešení, ale mnohem širší rozsah opatření propojených s rozumnými způsoby řešení budou pravděpodobně potřeba pro dosažení těchto cílů.  

 

 

Realizace volby

Picture: A. Fangen

Městské dopravní systémy představují komplexní řešení. Je obtížné je zásadně změnit bez negativních vlivů pro některé uživatele nebo sociální a ekonomickou funkčnost měst. Městská osobní doprava představuje velký rozsah možností (auta, autobusy, vlaky, tramvaje, kola, pěší chůze atd.), jež se částečně nahrazují a částečně doplňují. Každé město má svá vlastní specifika, historii, polohu, politické a kulturní aspekty. Řízení systémů osobní dopravy představuje velké množství soukromých a veřejných činitelů, zahrnujících vlastníky silnice, veřejnou správu, operátory atd. Auta využívající fosilní paliva je hlavní dopravní mód dneška. Logistické služby jsou poskytovány městům prostřednictvím nákladních aut a dodávek, která většinou používají dieselová paliva. Řízení logistiky ve městech je dokonce ještě více dispergované než osobní doprava a začleňuje mnoho individuálních odesílatelů a příjemců (obchody) a poskytovatelů služeb s omezenou přímou odpovědností. Všichni tito stakeholdeři – včetně v neposlední řadě obyvatelé města – jsou důležitým článkem pro splnění cílů městské dopravy EU.

Stanovisko Stakeholderů

 Změna v oblasti konvenčně poháněných automobilů a logistika bez CO2 neproběhne automaticky, ale poskytne výhody a uzavře dnešní systémy. Musejí být nastaveny příznivé podmínky pro změnu, jež opět vyžadují množství menších i větších rozhodnutí, rovněž i koordinaci mezi mnoha činiteli na různých úrovních (městská, národní, evropská; veřejná i soukromá, atd.). Cesty ke splnění cílů musejí být dostatečně všeobecné a musejí vytvořit nová životaschopná řešení, dostatečně citlivá v kontextu udržitelnosti každé městské oblasti.  Účelem projektu TRANSFORuM je zajistit aktivní zapojení různých stakeholderů městské dopravy do dialogu, jež bude usilovat o vytvoření tzv. „road maps“ a doporučení, jak dosáhnout cílů městské dopravy v evropských městech. Výrobci a poskytovatelé různé nefosilní dopravy a pohonných systémů mohou do diskusí přinést široký rozsah řešení; plánovači a manažeři mohou koncipovat způsoby rozvoje měst a infrastruktury pro nová a kvalitní řešení v dopravě; maloobchodníci a další obchodníci mohou specifikovat ekonomické i jiné požadavky pro zajištění nových nízkouhlíkových logistických systémů, kde operátoři mohou zvážit jaké technologické a organizační inovace mohou být snoubeny s životaschopnými modely. Města a regiony nesou klíčovou zodpovědnost zahrnující administrativní záležitosti, jež musí být koordinovány; NGO zastupující uživatele dopravy, obyvatele, environmentální zájmy a další je nutno brát v úvahu hned od začátku. Konečně také výzkumní pracovníci by měli poskytnout své vědomosti a vyhodnotit silné i slabé stránky řešení a určit udržitelné strategie a politiky.

Zapojení Stakeholderů

TRANSFORuM bude podněcovat některé procesy pro začátek i pokračování dialogu se stakeholdery městské dopravy ohledně naplnění cílů městské dopravy a s tím souvisejících dalších důležitých otázek. Klíčovým elementem bude série čtyř interaktivních jednání fóra, kde budou pečlivě vybráni stakeholdeři, kteří budou zapojeni do diskusí, aby stanovili možnosti, diskutovali příklady z praxe, bariéry a strategie. Paralelně mnohem širší rozsah stakeholderů reflektujících stanovisko a zájem v městské dopravě napříč celou Evropou bude diskutovat prostřednictvím dalších možností, tj. interview, newsletterů, konferencí a sociálních médií. Především musíme zajistit integraci výsledků, jež bylo dosaženo v již stávajícím fóru a platformách v oblastech jako například dopravní prostředky s alternativními palivy a pohonnými systémy, spolupráce ve veřejné dopravě a rozvoj a plánování měst.

Náš tým

Henrik Gudmundsson je výzkumný pracovník v oblasti udržitelné dopravy na úseku Department of Transport v Technical University, Dánsko od roku 2006. Jeho vzdělání je plánovač pro životní prostředí a titul PhD získal na Business Economics od Copenhagen Business School. Předtím pracoval v National Environmental Research Institute a Danish Ministry of Environment. Henrikovou hlavní oblastí je výzkum politiky udržitelné dopravy, jež zahrnuje využití znalostí a indikátorů při návrhu, realizaci a monitorování dopravní politiky, jejího plánování a zajištění.

Pokud máte zájem o další informace nebo o zapojení do projektu, prosím kontaktujte nás na: urban-mobility@transforum-project.eu