Hvidbogens mål

Gods der transporteres over lange distancer oplever vækst. Potentialet for at forbedre køretøjernes effektivitet er dog noget begrænset i dette segment. Derfor vil en omlægning af gods fra vej til jernbane-og skibstransport udgøre en vigtig strategi for samtidig at afbøde klimaændringerne, reducere afhængigheden af ​​olie og aflaste vejnettet. Derfor er følgende mål udformet i 2011-hvidbogen om transport:

"30% af vejgodstransporten på strækninger over 300 km bør overgå til andre transportformer såsom jernbane eller vandbåren transport i 2030, og mere end 50% i 2050, bør transporteres ved effektive og grønne godstogskorridorer. For at opfylde dette mål vil det kræve, at en passende infrastruktur udvikles."

En af hjørnestene er at opnå gnidningsløse intermodale løsninger, da de første og sidste kilometer af transporten ofte stadig vil blive udført af lastbilstransport.

 

 

Valg der skal træffes

For at nå målene i hvidbogen skal adskillige spørgsmål besvares.
Gods over lange afstande består hovedsagelig af internationale forsendelser. For at oprette et godt indre marked for jernbane-og søtransport er der administrative og fysiske barrierer der skal overvindes. Det er også nødvendigt, med en passende infrastruktur, fx transeuropæiske net og intermodale knudepunkter, der kan realiseres uden unødige forsinkelser. Det er dog ikke en nem opgave at rejse tilstrækkelig kapital til at opnå dette på baggrund af en aldrende befolkning i Europa. Det er derfor et spørgsmål, om det er nødvendigt at omfordele nogle midler i budgettet for infrastrukturen, fra veje til jernbaner og vandtransport. Under alle omstændigheder vil finansiering af infrastruktur sandsynligvis fortsætte med at være en flaskehals. Det betyder, at det er vigtigt, at de disponible midler bruges på en effektiv måde, og at differentierede priser kan bruges til at få merværdi ud af et bestemt netværk. Kombinationen af pull and push
er nødvendige for at stimulere modale skift og hvis man lader brugerne betale de fulde omkostninger ved aktiviteterne vil dette også øge mulighederne for at finansiere infrastruktur.

Interessenternes synspunkter

For at nå frem til mulige anbefalinger i forhold til målene, er det nødvendigt at tage højde for synspunkter og ekspertviden fra ​​de centrale aktører i fjerntransportens markeder. Brugerne af transport er i sidste ende dem der beslutter hvilke transportformer, der vil blive benyttet. Deres syn på mulighederne er derfor afgørende. Udbydere af service og infrastruktur samt offentlige organer som EU kan derefter bidrage med viden om, hvordan disse kriterier for transportydelser kan opfyldes på en effektiv måde. Der er også andre interessentgrupper, der har brug for at blive hørt, fx regionale regeringer, ngo'er og de berørte borgere. Et centralt problem i hele projektet er at analysere, hvordan hindringer for vedtagelse og gennemførelse af politikker kan overvindes. I denne proces er interessenternes synspunkter og standpunkter nødvendige at overveje for at nå frem til anbefalinger af nyttige politiske pakkeløsninger.

Inddragelse af interessenter

Et centralt element i TRANSFORUM er at sætte fokus på interessentdialoger for at nå frem til politiske anbefalinger, der er mulige at gennemføre og samtidige effektive i forhold til målene. Under projektets løbetid vil der blive afholdt en række forum med udvalgte interessenter. Desuden vil der blive suppleret med interviews for at opnå dybde i interessenternes viden. Der vil også indledes dialoger med en bredere gruppe af interessenter gennem on-line diskussioner og sociale medier, og vi vil præsentere TRANSFORUM resultater på konferencer og seminarer i forskellige dele af Unionen. Alle interessenter der kan bidrage til diskussionen om fjerntransportens fremtid er meget velkommen til at kontakte teamet.


VORES TEAM

Jonas Åkerman er chef for forskning på afdelingen for Environmental Strategies Research (FMS) på KTH i Stockholm og har en ph.d. i infrastruktur. Siden 1994 har han primært arbejdet med tværfaglige scenarieundersøgelser fokus på bæredygtig transport. Han har fået flere svenske scenarieundersøgelser, og har deltaget i fire projekter under rammeprogrammet.

Bo-Lennart Nelldal er professor i planlægning af jernbanetrafikken, ph.d., og har været leder af en jernbane forskergruppe på KTH i mere end 20 år. Han har også parallelt arbejdet ved Den Svenske Jernbane inden for både gods og passagerer.

Hvis du ønsker yderligere information, eller hvis du ønsker at blive involveret, kan du kontakte os på: freight@transforum-project.eu