Gdansk 2013

Forumets første fellesmøte, 24. og 25. juni 2013

I slutten av juni 2013 vil TRANSFORuM arrangere Forumets første fellesmøte. Om lag 50 nøkkelaktører, som dekker hele knippet av aktører knyttet til våre fire Hvitbokmål (om lag 12 per mål/utvalgt tematikk), vil møtes i Gdansk for en debatt om ”Politikk, finansiering, aktører og trender” (dag 1) og ”Utfordringer og barrierer” (dag 2). Temaene som tas opp på den første dagen samsvarer med fokuset på TRANSFORuMs arbeidspakke 3 (ledet av ATE), mens de på dag to samsvarer med arbeidspakke 4 (ledet av VTI).

På bakgrunn av våre innledende undersøkelser og som en introduksjon til diskusjonen, vil TRANSFORuM utarbeide en helhetlig oppsummering av eksisterende tiltak, studier, tiltaksplaner og rådgivning. På denne måten sikres det at debattene i Gdansk kan starte fra og bygge på den eksisterende diskursen. Disse forberedende undersøkelsene vil gjøre det mulig å identifisere mangler i diskusjonen og tilføre verdifulle tilleggsmomenter til eksisterende rådgivning. Vi vil identifisere de viktigste punktene for hver tematiske gruppe og diskutere dem i fire parallelle, tema-spesfikke arbeidsseminarer i løpet av arrangementet.

Veiledende spørsmål for arbeidspakke 3 (dag 1) som går på tvers av de fire tematiske gruppene er:

  • Hva er den viktigste politikken på ulike nivåer som er relevant for implementeringen av Hvitboka?
  • Hva er de aktuelle mulighetene og mekanismene for finansiering? Hvilke mangler?
  • Hvilke involverte nøkkelaktører er viktige, og hvilke kommende aktører kan bli viktige og potensielt endre dagens situasjon?
  • Hvilke trender vil påvirke den fremtidige utviklingen i et 2030/2050-perspektiv?

Et robust og helhetlig blikk på disse spørsmålene, som er utviklet og bekreftet av nøkkelaktører, er et viktig springbrett for å kunne utvikle de tiltaksplaner og anbefalinger som kommer opp i senere arbeidspakker.

På dag to, vil lederen av arbeidspakke 4 (VTI) presentere de foreløpige funnene av deres bakgrunnsundersøkelser på utfordringer og barrierer. Et helhetlig men lettlest introduksjonsdokument som oppsummerer resultatene vil igjen være tilgjengelig for alle inviterte nøkkelaktører i forkant av arrangementet. I den neste fasen vil de fire tematiske gruppelederne (DTU, KTH, CNRS og ATE) lede fire separate men parallelle temaspesifikke diskusjoner blant nøkkelaktører ansikt-til-ansikt og bistå VTI med en skriftlig oppsummering av resultatene fra Forumet. Det ultimate målet for den andre dagen er å formulere en foreløpig handlingsplan for å løse og styre de identifiserte utfordringene og barrierene.

Resultatene vil avlsutningsvis presenteres til alle deltagerne og arrangementet avsluttes med en programtale fra en sentral person innenfor feltet.

Dersom du har praktiske spørsmål knyttet til arrangementet, ta gjerne kontakt med TRANSFORuMs informasjonsavdeling via helpdesk@transforum.project.eu eller på telefon +46 13 204318. Der vil du få snakke med vår hyggelige medarbeider Ulla Kaisa Knutsson fra vår svenske prosjektpartner VTI.