Målene i hvitboken om transport

Godstransport over lange avstander har vokst kraftig.  Fordi potensialet for økt effektivitet i kjøretøyet i seg selv er begrenset i dette segmentet, vil den sentrale strategien for å begrense klimaendringer, være å legge til rette for et skifte fra veg til jernbane og vannbårne transportformer. Et slikt skifte vil redusere avhengigheten av olje og lette trafikk og kø på vegnettet. Som målet er formulert i hvitboken om transport fra 2011:

 

”30 % av gods på veg som fraktes over 300 km bør overføres til andre transportformer som tog eller vannbåren transport innen 2030, og mer enn 50 % innen 2050, ved at det tilrettelegges for effektive og grønne godskorridorer. For å nå dette målet må nødvendig infrastruktur bygges ut.”

Problem- og barrierefrie intermodale løsninger vil være grunnleggende for å oppnå dette, fordi lastebilene fremdeles vil være sentrale for godstransportens første og siste kilometre.

Valgene som må tas

Det er flere problemstillinger som må håndteres for å nå målet som er satt opp i hvitboken. Langdistanse godstransport innebærer i økende grad internasjonale forsendelser. For å skape et godt indre marked for jernbane og vannbårne transportformer, må administrative og fysiske barrierer overvinnes. Det er også viktig at nødvendig fysisk infrastruktur, for eksempel transeuropeiske nettverk og intermodale knutepunkter, kan realiseres uten unødige forsinkelser. Å få på plass tilstrekkelig finansiering for å oppnå dette, vil ikke være noen lett oppgave på grunn av en aldrende befolkning i Europa. Det kan derfor stilles spørsmål om man bør omdisponere noen av midlene innenfor budsjettene for infrastruktur, fra motorveger til jernbane og vannbåren transport.  Finansieringen av infrastruktur vil sannsynligvis uansett fortsette å være en flaskehals. Dette betyr at effektiv bruk av tilgjengelige midler er av avgjørende betydning, og at differensiert prising kan brukes for å få mest mulig verdi ut av et bestemt nettverk. En kombinasjon av tiltak som både legger press på og bidrar til å løse utfordringene er nødvendig for å stimulere det skiftet som trengs. Dersom brukerne tar kostnadene av eksternalitetene, vil dette øke mulighetene for å finansiere infrastruktur.

Aktørenes synspunkter

For å komme frem til anbefalte og gjennomførbare tiltak for å nå målene, er det nødvendig å inkludere synspunkter og ekspertkunnskap fra de viktigste aktørene i markedet på langdistanse godstransport. Det er brukerne av transporttjenestene som til syvende og sist bestemmer hvilke transportformer som brukes. Deres synspunkter på hvilke kriterier som er sentrale for at transportformene blir vellykkede, er derfor avgjørende. Tilbydere av tjenester og infrastruktur i tillegg til offentlige organer som EU-kommisjonen, kan bidra med viktig kunnskap om hvordan kriterier innenfor transporttjenestene kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte. I tillegg må også andre aktørgrupper konsulteres, for eksempel regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og berørte innbyggere. En sentral problemstilling gjennom hele prosjektet er å analysere hvordan man kan overvinne barrierene for å godkjenne og implementere politikk. I denne prosessen er det nødvendig å vurdere aktørenes synspunkter og ståsteder for å komme frem til anbefalinger og balanserte politiske pakkeløsninger.

Involvere relevante aktører

Et viktig element i TRANSFORuM er fokuset på dialogen mellom sentrale aktører. Formålet er å komme frem til anbefalinger for videre politikk som er mulig å gjennomføre, og på en effektiv måte kan bidra til måloppnåelse. Gjennom prosjektet vil vi arrangere en serie med forummøter, på hvert møte inviteres et begrenset antall utvalgte aktører. Disse arrangementene suppleres med intervjuer, for å få inngående dybdekunnskap som kan kaste lys over hvorvidt ulike tiltak er gjennomførbare. For å starte en dialog med en bredere gruppe av aktører vil vi bruke online diskusjoner og sosiale medier, og vi vil presentere resultatene fra TRANSFORuM på konferanser og seminarer i ulike deler av EU. Alle aktører som mener de kan bidra i diskusjonene på langdistanse godstransport er veldig velkommen til å ta kontakt med oss.

Om TEAMet

Jonas Åkerman er direktør for Avdeling for forskning på miljøstrategier (fms) på KTH i Stockholm, og har en doktorgrad i infrastruktur. Siden 1994 har han hovedsakelig jobbet med tverrfaglige mulighetsstudier med fokus på bærekraftig transport. Han har ledet flere svenske mulighetsstudier, og har deltatt i fire EU-prosjekter.

Bo-Lennart Nelldal er professor i transportplanlegging innenfor jernbane (PhD), og har ledet KTHs forskningsgruppe på jernbane i mer enn 20 år. Parallelt har han også jobbet hos det svenske jernbaneverket både med gods- og passasjertransport.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon eller er interessert i å delta i prosjektet, kontakt oss gjerne på: freight@transforum-project.eu