Bakgrunn: Hvitboken om transport

I mars 2011 sluttet Europakommisjonen seg til en overordnet strategi (Transport 2050) for et konkurransedyktig transportsystem som skal gi økt mobilitet, fjerne de største barrierene i sentrale områder og bidra til økt vekst og sysselsetting. Samtidig vil forslagene redusere Europas behov for å importere olje, og minske klimagassene fra transport med 60 prosent innen 2050. I tråd med dette er Hvitbokens undertittel: ”mot er konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem”.

Hvitboken for transport fremsetter 10 strategiske mål og delmål. TRANSFORuM fokuserer på de følgende fire målene:

  • Mål 1: Halvere bruk av vanlige drivstoffdrevne biler i byene innen 2030; fase dem ut av byene innen 2050; oppnå CO2-fri bylogistikk sentralt i de største byene innen 2030
  • Mål 3: 30 % av gods på veg som fraktes over 300 km bør overføres til andre transportformer som tog eller vannbåren transport innen 2030, og mer enn 50 % innen 2050, ved at det tilrettelegges for effektive og grønne godskorridorer. For å nå dette målet må nødvendig infrastruktur bygges ut.
  • Mål 4: Innen 2050 skal et europeisk høyhastighetsnett være utbygd. Lengden på jernbanens eksisterende høyhastighetslinjer skal være tre ganger lengre innen 2030 og opprettholde et tettbygd jernbanenett i alle medlemsstatene. Innen 2050 skal størsteparten av all persontransport på mellomlange avstander skje med jernbane.
  • Mål 8: Innen 2020, skal det etableres et rammeverk for et helhetlig system for informasjon, billettkjøp og betaling for alle transportformer i Europa

Hvitboken er utarbeidet i tråd med andre store transportrelaterte europeiske strategiske dokumenter. I 1992 ga Europakommisjonen ut en Hvitbok om felles transportpolitikk med markedsåpning som hovedfokus, i tråd med den tidens politiske prioriteringer. Hvitboken som ble gitt ut nesten ti år senere i 2001, fremhevet behovet for å styre transportveksten for å oppnå en mer balansert bruk av alle transportformer.

Andre tidligere transportrelaterte dokumenter innebærer ”Logistikk – Gods i bevegelse” (2007), ”Grønnere transport” (2008), ”Maritim transport” (2009) og ”Fremtidens transport” (2009). Hvitboken som ble gitt ut i 2011 kaster et globalt blikk på utviklingen i transportsektoren, de kommende fremtidige utfordringene, og hvilke politiske tiltak som bør vurderes for å imøtekomme disse. Den ser på utfordringen med å transformere transportsystemet, fremme uavhengighet fra olje, etablere moderne infrastruktur og multimodal mobilitet ved hjelp av gode styrings- og informasjonssystemer. Dette er lagt frem gjennom en handlingsplan for å etablere lavkarbonøkonomi innen 2050 og en ny energieffektiv plan i 2011. Dette er en integrert del av Kommisjonens påbegynte arbeid med ”ressurseffektivitet”.

Med andre ord utformer Hvitboken en integrert visjon av hvordan transport bør se ut i 2050. Den gir også midtveise mål for 2030, slik at omfanget av transformasjonen blir mer håndterlig og lettere kan følges opp.

Kort etter publiseringen av Hvitboken la Generaldirektoratet for transport ut en utlysning av det 7. rammeprogrammet. Et av målene var å opprette ”et forum som skal bidra til å stake ut retningen fremover for hele transportsystemet slik det er definert i Hvitboken” (utlysning ID TPT.2012.1-1). Mer spesifikt skulle dette forumet fokusere på fire av målene som er definert i Hvitboken og er knyttet til mobilitet i by, høyhastighetslinjer, gods og ITS. En gruppe organisasjoner som senere dannet TRANSFORuMs partnere, utarbeidet en systematisk og helhetlig strategi for å organisere dette forumet med sentrale nøkkelpersoner. Forumet skal bidra til at resultatene når alle aktører – inkludert politikere på det europeiske nivået.

Prosjekttittelen er forankret i denne konteksten: Vi står ovenfor massive endringer og en fullstendig transformasjon av transportsektoren. For å nå målene i hvitboken kreves en koordinert tilnærming, som inkluderer både ansvarlige og nye nøkkelaktører. Det behov for en ærlig, åpen og målrettet dialog gjennom en velorganisert plattform eller et forum. TRANSFORuM tar rollen som en uavhengig megler og tilrettelegger. Forumet er uavhengig i betydningen at det ikke er drevet av særinteresser, og har øynene åpne for vesentlige spørsmål. TRANSFORuM samler noen av de mest respekterte ekspertene i ulike felt fra hele Europa.

Denne kombinasjonen er en garanti for åpne, pålitelige, avgjørende og relevante resultater.

Dersom du betrakter deg selv som en aktør og kunne tenke deg å bli involvert, håper vi du gir oss beskjed om dette. Informer oss gjerne også om det er andre (en organisasjon eller en person), som du kunne tenke deg å nominere.