White Paper on Transport

TRANSFORuM vil bidra til å transformere det europeiske transportsystemet slik at det blir mer konkurransedyktig og effektivt. Ved å engasjere nøkkelpersoner og interessegrupper i forumets aktiviteter og samarbeidsfora, identifiseres deres oppfatninger av utfordringer, barrierer, trender, muligheter og utnyttelse av potensiale. Dette bidrar til utformingen av fremtidens europeiske transportsystem.

PROSJEKTETS MÅLSETNINGER

I 2011 ga Europakommisjonen ut hvitboken “En handlingsplan for et felles europeisk transportområde – mot et konkurransedyktig og ressurseffektivt transportsystem”, som fremsetter ti mål som skal nås innen 2050. TRANSFORuM-prosjektet bidrar til denne endringsprosessen ved å iverksette fire av hvitbokens hovedmålsetninger for transport:

 • Miljøvennlig bytransport og CO2 fri bylogistikk (målsetning 1)
 • Overføre godstransporten fra veg over på jernbane og sjøtransport (målsetning 3)
 •  Fullføre og bevare det europeiske høyhastighetsnettet (målsetning 4)
 • Utvikle et helhetlig system for informasjon, billettkjøp og betaling for alle transportformer i Europa (målsetning 8)

TRANSFORuM engasjerer nøkkelaktører i ulike forum for å identifisere flaskehalser, behov for politiske inngrep og muligheter for å oppnå synergier gjennom samarbeid. Nøkkelaktørene er aktører som er direkte involvert i iverksettingen av innovativ politikk og tiltak. De kan være representanter fra ulike nettverk og pådrivere som allerede er sterkt involvert i å forme europeisk transport politikk, men også nye aktører.

TRANSFORuM drives av en sammenslutning veletablerte, uavhengige og erfarne politiske rådgivere og forskere fra hele Europa som kommer opp med nye innfallsvinkler til problemstillingene. Prosjektets overordnete idé er basert på utprøvde samarbeidsmetoder og innebærer en kombinasjon av ti organiserte arbeidsseminarer, kvalitative dybdeintervjuer og ulike typer verktøy for kommunikasjon via internett. De elleve partnerne, som deltar i prosjektet, er alle etablerte eksperter i deres fagfelt og arbeidsdelingen er strukturert gjennom fire faggrupper og sju tverrfaglige arbeidspakker.

RESULTATER

Prosjektets hovedresultater vil presenteres i documenter som basert på nøkkelpersonenes innspill vil utarbeides med et klart fokus på praktisk og politisk relevans:

 • Handlingsplaner vil vise gjennomførbare måter for å nå de kortsiktige og midtveise målene (til 2030). Målgruppen omfatter selskaper, teknologi-plattformer, forsknings- og innovasjonsmiljøer, offentlige organisasjoner og Europakommisjonen selv som en viktig aktør for å fremskynde handling. Handlingsplanene vil inneholde:
  • En analyse av dagens situasjon
  • Beskrivelser av iverksettingstiltak
  • Fremdriftsplaner med milepæler
  • Indikatorer for fremdrift og måloppnåelse
  • Aktører som bør involveres
  • Nødvendige ressurser og finansieringsplaner
  • Resterende problemer, som må løses gjennom andre aktiviteter
 • Anbefalinger for å oversette teknisk og tematisk informasjon i handlingsplanene til konkrete tiltak som skal gjennomføres av politikere, næringslivsledere, NGOer og andre beslutningstakere
 • En detaljert strategisk fremtidsplan med et langsiktig perspektiv (2030-2050). Denne vil ta utgangspunkt i strukturen for handlingsplanen, men vil ta form som en visjon som illustrerer et mulig fremtidig europeisk transportsystem i 2050.

TRANSFORuM har innebygget mekanismer for å spre resultatene til et bredt publikum gjennom oversiktelige og lett tilgjengelige dokumenter, nettsider, interne og eksterne mailinglister, personlige kontakter, sosiale medier, presentasjoner etc.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål til TRANSFORuM eller ønsker å foreslå deg selv (ditt selskap eller organisasjon) – eller noen andre - som nøkkelaktør slik det er beskrevet ovenfor, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Project Co-ordinator Project Duration Grant Agreement No.
Rupprecht Consult February 2013 – January 2015 321565
Forschung & Beratung GmbH    
Dr. Ralf Brand    

PARTNERE

 • Rupprecht Consult GmbH, Cologne, Germany
 • VTI - Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Sweden
 • University of Gdansk, Gdansk, Poland
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LET - Transport Economics Laboratory, Lyon, France
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, France
 • AustriaTech (ATE), Federal Agency for Technological Measures Ltd., Vienna, Austria
 • Technical University of Denmark, Department of Transport - DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Denmark
 • University of Oxford, Transport Studies Unit, Oxford, United Kingdom
 • CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Transport Research Centre, Brno, Czech Republic
 • KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
 • Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe, Germany
 • TOI - Transportøkonomisk institutt, Institute of Transport Economics, Oslo, Norway
 • Institut d'études politiques de Lyon - IEP, Sciences Po Lyon, Lyon, France

Dersom du betrakter deg selv som en aktør og kunne tenke deg å bli involvert, håper vi du gir oss beskjed om dette. Informer oss gjerne også om det er andre (en organisasjon eller en person), som du kunne tenke deg å nominere.