Målene i hvitboken om transport

Bytransport er fremtredende i hvitboken om transport, som ble lagt frem i 2011. To av målene er rettet mot passasjer- og godstransport i by,

  • Halvere bruk av vanlige drivstoffdrevne biler i bytransport innen 2030; og fase dem ut av byene innen 2050
  • Oppnå CO2-fri bylogistikk i sentrale deler av de største byene innen 2030

Disse målene skal løse tre hovedproblemer: 

  • Redusere utslipp av klimagasser
  • Redusere avhengigheten av olje for transporthensyn
  • Redusere lokal luftforurensning og støy

Målene skal i hovedsak nås uten å redusere de fordelene høy grad av mobilitet gir i byområder. Elektriske kjøretøy som bruker fornybar energi er forespeilet å være en del av løsningen, men det er sannsynligvis behov for et mye bredere sett av tiltak som må kombineres på gode måter for å nå målene.

Valgene som må tas

Picture: A. Fangen

Transportsystemer i byer er komplekse. Det er vanskelig å gjøre grunnleggende endringer uten å skape negative eller utilsiktede konsekvenser for noen brukere eller for byens sosiale eller økonomiske funksjoner. Passasjertransport i by består av flere typer transportformer (biler, busser, jernbane, trikk, sykkel, gåing, osv), som delvis supplerer og delvis konkurrerer mot hverandre. Hver by har sin egen miks som reflekterer den egenartede historiske, geografiske, politiske og kulturelle konteksten. Styringen av kollektivtransporten er spredt på en rekke private eller offentlige aktører, inkludert vegeiere, administrasjonsselskaper for kollektivtransport, operatører, og andre. Bensindrevne biler er vanligvis den mest dominerende transportformen i dag. Logistikktjenester gjøres i byområdene med lastebiler eller varebiler, som (hovedsakelig) går på diesel.  Administrasjonen av logistikken i byområder er enda mer spredt enn for persontransport, og involverer en mengde individuelle avsendere, mottakere (for eksempel butikker) og transportselskaper med begrenset direkte kontakt med offentlig sektor. Alle disse nøkkelaktørene – inkludert sist men ikke minst innbyggerne – er viktige for å oppfylle EUs mål for bytransport.

Aktørenes synspunkter

Et skifte fra vanlig bensindrevne biler og mot CO2-fri bylogistikk vil ikke skje automatisk, gitt fordelene og barrierene som finnes i dagens systemer. Det må etableres en god grobunn for endringer, noe som igjen vil kreve en rekke mindre og større beslutninger, samt koordinering mellom flere aktører på ulike nivå (lokalt, nasjonalt, europeisk; offentlig og privat, osv). Veien mot målet må være generell nok for å gjøre nye løsninger levedyktige, men også tilstrekkelig følsom for tilpasninger til forholdene i det enkelte byområde. Målet med TRANSFORuM er å sikre en dialog med aktivt engasjement fra flere av nøkkelaktørene innenfor bytransport, for å utarbeide godt funderte handlingsplaner og anbefalinger for hvordan man skal nå målene for bytransport i europeiske byer. Produsenter og leverandører av ulike ikke-fossile transportsystemer kan bringe et vidt spekter av nye løsninger til diskusjonsbordet; byplanleggere og ledere kan forestille seg måter å tilpasse byutvikling og infrastruktur til nye transportløsninger samtidig som viktige kvaliteter i byområdene ivaretas; forhandlere og andre urbane bedrifter kan spesifisere økonomiske og andre krav som er nødvendige i nye lavkarbon logistikksystemer, mens operatørene kan overveie hvordan teknologiske og organisatoriske innovasjoner kan kombineres med levedyktige business modeller. Både lokale og regionale myndigheter har et hovedansvar for å inkludere flere administrative enheter som må bevisstgjøres og koordineres; og frivillige organisasjoner som representerer brukerne, innbyggerne, miljøvern og andre viktige interesser må inkluderes og delta fra starten. Til slutt kan forskere bidra med kunnskap om hvordan styrker og svakheter ved ulike løsninger kan evalueres, og hvordan man kan identifisere bærekraftige strategier og politiske pakkeløsninger.

Involvere relevante aktører

TRANSFORuM vil sette i gang flere prosesser for å påbegynne og opprettholde en dialog med sentrale aktører innenfor bytransport, om hvordan man kan oppnå målene for bytransport og andre viktige problemer knyttet til dette. En viktig del av dette vil være en serie med fire sammenhengende forummøter, hvor en liten gruppe av spesielt utvalgte aktører vil involveres i dialoger med fokus på å identifisere politiske alternativer, vellykkede eksempler, iverksettingsbarrierer, og levedyktige strategier. Parallelt med disse møtene vil vi rådføre oss med et bredt spekter av aktører som gjenspeiler det mangfoldet av synspunkter og interesser som finnes for bytransport i Europa. Vi vil involvere aktørene gjennom intervjuer, nyhetsbrev, konferanser og sosiale medier. Først og fremst vil vi sørge for å integrere resultatene om hva som er oppnådd i allerede eksisterende fora og programmer, med fokus på kjøretøy som går på alternativt drivstoff og fremdriftssystemer, partnerskap innenfor offentlig transport og byplanlegging og utvikling.

OM TEAMET

Henrik Gudmundsson er seniorforsker innenfor bærekraftig transport i Avdeling for Transport på det Tekniske Universitetet i Danmark (DtU) siden 2006. Han er utdannet miljøplanlegger og har en doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i København. Tidligere har han jobbet på det nasjonale instituttet for miljøforskning (DMU) og i det danske Miljøverndepartementet. Henrik’s spesialområde er bærekraftig transportpolitikk, inkludert bruken av kunnskap og indikatorer i design, implementering og overvåkning av transportpolitikk, planlegging og resultater.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon eller er interessert i å delta i prosjektet, kontakt oss gjerne på: urban-mobility@transforum-project.eu