Gdansk 2013

<xml> </xml>

PIERWSZE WSPÓLNE POSIEDZENIE FORUM, GDAŃSK 2013, 24 -25 CZERWCA 2013

W dniach 24 i 25 czerwca 2013 roku w Gdańsku odbyło się I Wspólne Posiedzenie Forum w ramach Projektu TRANSFORuM. Do udziału w forum zaproszonych zostało ponad 70 ekspertów z zakresu transportu z całej Europy. Połowę uczestników stanowili interesariusze zewnętrzni, w tym prezesi oraz przedstawiciele najwyższego szczebla zarządzania wiodących przedsiębiorstw transportowych oraz politycy, tacy jak Paweł Stelmaszczyk, szef Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych w Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej. Każdy z uczestników wniósł własne doświadczenia w jednym z następujących tematów do dyskusji:

 • czysty transport miejskie i nieemitująca CO2 logistyka miejska,
 • przeniesienie transportu drogowego do transportu kolejowego i wodnego,
 • budowa oraz utrzymanie europejskiej sieci kolei dużych prędkości,
 • budowa europejskiego systemu informacji multimodalnej, systemu zarządzania i systemu płatności.

Projekt TRANSFORuM ma przyczynić się do realizacji czterech głównych celów (odpowiednio nr 1, 3, 4 i 8) opracowanej w 2011 r. Białej Księgi Transportu.

Forum rozpoczęło się od przemówienia inauguracyjnego prof. Moniki Bąk z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł wystąpienia "Polityki Transportowa UE z perspektywy białej księgi 2011". Następnie głos zabrał Stefan Back. Wygłosił od wykład na temat "Społeczeństwo obywatelskie i Biała Księga UE w sprawie polityki transportowej – doświadczenia EESC", w którym wyjaśnił również misję nowo powstałej w Europejskim Komitecie Ekonomiczno – Społecznego "stałej grupy realizacji białej księgi".

Następnie uczestnicy forum podzieleni zostali na podzielone na cztery warsztaty tematyczne, w trakcie których odbywały się moderowane dyskusje. W godzinach popołudniowych pierwszego dnia forum próbowano zidentyfikować i zweryfikować kluczowe polityki w zakresie transportu, głównych aktorów tego rynku, trendy oraz mechanizmy finansowania. Cztery równoległe warsztaty kontynuowane były również w kolejnym dniu konferencji, w ramach której toczyły się ożywione dyskusje na temat barier, problemów i sposobów ich rozwiązania. 

Zakres pytań z pierwszego dnia forum we wszystkich czterech grupach tematycznych przedstawiał się następująco:

 • Jakie są główne zasady realizacji celów określonych w Europejskiej Księdze Transportu? Jakie istnieją istotne możliwości, mechanizmy ich finansowania? Jakich możliwości brakuje?
 • Które z nich są ważne dla stałych graczy na rynku, a które pojawiają się w przypadku zmian rynkowych?
 • Biorąc pod uwagę perspektywy lat 2030/2050, z jakimi trendami, które będą wpływać na przyszły rozwój rynku, mamy do czynienia?

Pytania przewodnie z drugiego dnia forum formułowane były w następujący sposób:

 • Jakie bariery stoją na drodze realizacji celów zawartych w Białej Księdze Transportu?
 • W jaki sposób bariery te są spójne i zrozumiałe – i w jakiej relacji stoją do siebie?
 • Z jakimi wyzwaniami (trudnościami, ale prawdopodobnymi do przezwyciężenia) mamy do czynienia?
 • Kto, co i z kim współdziałać w celu ich przezwyciężenia?

Solidne i całościowe omówienie tych kwestii, stanowiących niezbędny krok w kierunku opracowania map drogowych i zalecenia będzie można znaleźć w opracowaniu dotyczącym  TRANSFORuM. 

Istota tych dyskusji została przedstawiona uczestnikom forum w sesji plenarnej we wtorek 26 czerwca 2013 roku przez prof. Davida Balustrady z Działu Badań Transportu na Uniwersytecie w Oxfordzie. Wygłosił on wykład pt. „TRANSFORuM - wyzwania i szanse". Każda część spotkania odbyła się zgodnie z zasadą Chatha House Rule,  co oznacza, że "uczestnicy mogą korzystać z otrzymanych informacji, nie znając tożsamości swoich rozmówców." Zasada ta była zachowana w celu ułatwienia szczerej i otwartej dyskusji na temat wszelkich istotnych kwestii, w tym poznania wrażliwych, śmiałych i kontrowersyjnych poglądów. I rzeczywiście, dialog we wszystkich czterech grupach przebiegał w bardzo przyjaznej, kolegialnej atmosferze i pomógł zespołowi TRANSFORuM znacznie lepiej zrozumieć kluczowe kwestie. 

ROZMOWY PLENARNE

Następujące osoby zgodziły się wygłosić przemówienia w sesjach plenarnych:

 • Prof. UG dr hab. Monika Bąk – tytuł wystąpienia: "Polityki Transportowa UE z perspektywy białej księgi 2011", Prodziekan Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Stefan Back – tytuł wystąpienia: „Społeczeństwo obywatelskie i Biała Księga UE w sprawie polityki transportowej – doświadczenia EESC”, przewodniczący Stałej Grupy Doradczej Implementacji Białej Księgi Polityki Transportowej przy Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społęcznym oraz dyrektor TransportGruppen Szwecja,
 • Prof. David Banister – tytuł wystąpienia: Transforum - Wyzwania i szanse", dyrektor Transport Studies Unit School of Geography & the Environment, Uniwersytet w Oxfordzie, UK.

PROTOKÓŁ

Zgodnie ze zobowiązaniem TRANSFORuM dotyczącym pełnej przejrzystości wypracowanych stanowisk poniżej przedstawiony został opis najważniejszych prac.

W warsztatach na temat mobilności w miastach udział wzięło 12 podmiotów, reprezentujących autorów polityki, przedstawicieli przemysłu i nauki z siedmiu krajów. Uczestnicy zidentyfikowali główne tendencje w dziedzinie polityki gospodarczej, demograficznej oraz technologicznej i odnieśli je do celów Białej Księgi. Prowadzone były liczne dyskusje na temat barier, wśród których najważniejszymi było niewielkie zaangażowanie polityków, ograniczone finanse publiczne, ograniczona gotowość do płatności, złożoność systemu i wiele innych. 

Zagadnienie przewozu ładunków na długie odległości była tematem kolejnych warsztatów, w których udział wzięło 9 podmiotów zewnętrznych z czterech krajów, reprezentujących przemysł, transport, uczelnie wyższe, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Uczestnicy dyskutowali na temat ich interpretacji wobec celów Białej Księgi, podnosząc różne wątpliwości, podkreślając szczególne wyzwania, takie jak ograniczenie praw i / lub zobowiązań, brak koordynacji i finansowania na rozwój infrastruktury. Omówiono ponadto szeroki zakres barier oraz potencjalnych strategii ich pokonania.

Przyszłość kolei dużych prędkości została omówiona przez 16 uczestników z ośmiu krajów (w tym moderatorów TRANSFORuM i sprawozdawców). Debata podniosła kwestie dotyczące przejrzystości i treści związanych z celami Białej Księgi. Na przykład, bardziej użytecznym celem niż potrojenie długość torów dla potrzeb kolei dużych prędkości może być mnożenie popytu i użytkowania (w km na pasażera). Uwzględniając i szanując różne krajowe sytuacje wszystkie strony opowiedziały się za lepszą koordynacją między wszystkimi podmiotami sektora. Ustalono ponadto, że istnieje konieczność lepszego wzmocnienia istniejących przepisów i wymogów bezpieczeństwa oraz zmniejszenia rozbieżności w ich interpretacji w różnych krajach. Dostęp do informacji i przejrzystość polityki europejskich podmiotów HSR powinny powodować harmonizację metod analizy projektów i kosztów w całej Europie.

Czwarty warsztat dotyczył ITS. Wzięło w nim udział 11 uczestników z siedmiu krajów, przedstawicieli polityki publicznej, przemysłu i obszarów badawczych. Zainteresowane strony uzgodniły, że celem Białej Księgi jest koncentracja na ogólnoeuropejskiej integracji multimodalnych systemów informatycznych. Uczestnicy warsztatu zauważyli, że problem dostępu do danych dla tych systemów nie jest zbyt widoczny w debacie na temat europejskich ram transportu. Omówionych zostało również wiele innych kwestii, trendów, barier, wyzwań – a co najważniejsze - potencjalnych rozwiązań dotyczących ITS.

OPINIE I WNIOSKI Z PIERWSZEGO WSPÓLNEGO POSIEDZENIA FORUM GDAŃSK 2013

Na koniec imprezy rozdano wszystkim zainteresowanym stronom formularz zwrotny. Wyniki pozwoliły dokładnie ocenić i potwierdzić ogólne zadowolenie z imprezy, szczególnie w odniesieniu do jego aspektów logistycznych. 

Szczegółowe informacje dostępne są w osobnym dokumencie.

<xml> </xml>