Biała Księga Transportu

Projekt „TRANSFORuM” przyczyni się do przekształcenia europejskiego systemu transportu, w kierunku zwiększenia jego konkurencyjności i efektywnego wykorzystywania posiadanych zasobów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaangażowanie różnych środowisk naukowych i ekspertów z zakresu polityki transportowej, którzy przeprowadzając liczne konsultacje określą wspólne stanowisko w zakresie wyzwań, barier, trendów oraz możliwości kształtowania przyszłego europejskiego systemu transportowego.

cele projektu "TRANSFORuM"

W 2011 r. Komisja Europejska wydała w Białej Księdze Transportu - "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu" sformułowała dziesięć celów, które należy osiągnąć do 2050 roku.

Projekt TRANSFORuM przyczyni się do realizacji tego procesu zmian, a w szczególności do realizacji następujących czterech kluczowych celów zawartych w białej księdze:

 • Cel nr 1: Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030r. (cel 1 projektu);
 • Cel nr 3: Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury (cel 2 projektu).
 • Cel nr 4: Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją (cel 3 projektu).
 • Cel nr 8: Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego (cel 4 projektu).

Projekt „TRANFORuM” angażuje kluczowe podmioty sektora transportowego w celu nawiązania między nimi współpracy, której rezultatem stanie się określenie problemów oraz możliwości w zakresie kształtowania innowacyjnej europejskiej polityki transportowej. Oprócz podmiotów kluczowych, już mocno zaangażowanych w kształtowanie tej polityki, w Projekcie wezmą udział również nowi partnerzy.

Projekt TRANSFORuM prowadzony jest przez konsorcjum dobrze skomunikowanych, ale niezależnych i doświadczonych doradców i naukowców z całej Europy, którzy oferują nowe podejście do tego zadania. Koncepcja TRANSFORuM oparta jest na sprawdzonym procesie szerokich konsultacji między stronami, zwłaszcza tymi, które realizują innowacyjną politykę transportową. Konsorcjum, realizujące Projekt składa się z jedenastu partnerów, uznawanych za ekspertów w swojej dziedzinie. Lider i Partnerzy projektu będą pracować razem w siedmiu pakietach roboczych i czterech grupach tematycznych, z których każda prowadzona będzie przez jednego z partnerów.

rezultaty

Końcowym produktem realizacji Projektu TRANSFORuM będzie sporządzenie zestawu dokumentów, będących efektem współpracy partnerów, w którym zawarta będzie analiza kształtowania innowacyjnej europejskiej polityki transportowej. Szczególny nacisk położony będzie na znaczenie praktyczne i biznesowe tych dokumentów. Powstaną m.in.:

1) Mapa drogowa ukazująca możliwe do osiągnięcia krótko- i średnioterminowe cele (do 2030 r.) oraz sposoby ich osiągnięcia. Grupę docelową stanowić będą przedsiębiorstwa, platformy technologii, jednostki badawcze i innowacyjne, organizacje sektora publicznego oraz Komisja Europejska, będąca ważnym inicjatorem działań w tym zakresie. Dostarczą one:

 • analizy stanu wyjściowego
 • opis działań, które mają być podjęte
 • zidentyfikują najważniejsze zadania w Projekcie
 • określą wskaźniki postępu w realizacji tych zadań
 • informacji o wymaganych zasobach i możliwych do zastosowania systemach finansowania

2) Rekomendacje zawierające aspekty techniczne i tematyczne podejmowanych działań, konkretyzujące zadania decydentów, liderów, organizacji pozarządowych i innych instytucji

3)  Szczegółowe prognozy strategiczne z punktu widzenia strategii długoterminowej (2030-2050). To odwzorowanie struktury planu będzie miało charakter "Wizji" ilustrującej możliwości europejskiego systemu transportowego w 2050 roku.

TRANSFORuM ma wbudowane mechanizmy upowszechniania tych wyników do szerokiego grona odbiorców. Odbywać się to będzie przy pełnej dostępności opracowanych dokumentów, platform internetowych, korespondencji, kontaktów osobistych, prezentacje multimedialnych itp.

Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania dotyczące Projektu TRANSFORuM lub jeśli chcesz osobiście wziąć udział w nim (jako firma lub organizacja lub podmiot niezależny), prosimy o kontakt.

partnerzy projektu

 • Rupprecht Consult GmbH, Kolonia, Niemcy
 • VTI - Swedish National Road and Transport Research Institute, Linköping, Szwecja
 • University of Gdansk, Gdańsk, Polska
 • CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, LET - Transport Economics Laboratory, Lyon, Francja
 • Université Lumière Lyon 2, Lyon, Francja
 • AustriaTech (ATE), Federal Agency for Technological Measures Ltd., Wiedeń, Austria
 • Technical University of Denmark, Department of Transport - DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Dania
 • University of Oxford, Transport Studies Unit, Oxford, Wielka Brytania
 • CDV - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Transport Research Centre, Brno, Czechy
 • KTH - Kungliga Tekniska Högskolan, Royal Institute of Technology), Sztokholm, Szwecja
 • Karlsruher Institut für Technologie - KIT, Institute for Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS), Karlsruhe, Niemcy
 • TOI - Transportøkonomisk institutt, Institute of Transport Economics, Oslo, Norwegia
 • Institut d'études politiques de Lyon - IEP, Sciences Po Lyon, Lyon, Francja

Jeżeli uważasz się za użytkownika i chciałbyś się zaangażować, daj nam znać! Albo nominuj inny podmiot samemu. Zaangażuj się!