TRANSFORuM – najlepsze z najlepszych

Mobilność Miejska

 • Rozwój i transformacja mobilności miejskiej wymaga otwartego podejścia, które pozwoli na ukierunkowanie europejskich celów w stronę lokalnych wizji i korzyści.

 • Zastąpienie pojazdów o napędach konwencjonalnych na zasilane paliwami alternatywnymi jest kluczowe, ale nie wystarczające dla konkurencyjności i zasobooszczędnej mobilności miejskiej.
 • Ograniczanie użytkowania pojazdów o napędach konwencjonalnych może udać się przy niskich nakładach poprzez promocję środków typu:

  –       zintegrowany transport oraz planowanie przestrzenne,

  –       partnerstwa w obrębie łańcuchów logistycznych,

  –       zintegrowany system transport publicznego,

  –       promocja mobilności pieszej i rowerowej,

  –       internalizacja kosztów zewnętrznych dla użytkowników dróg.

 • Polityczną wolę zmian zaobserwować można tylko w kilku miastach; dużo więcej miast musi być zaangażowane w transformację poprzez różne mechanizmy typu:

  –       sieciowanie i wspólrpaca miast w kierunku zmian,

  –       platformy lokalnych użytkowników,

  –       kampanie zwiększające świadomość społeczną,

  –       wsparcie na poziomie krajowym i unijnym.

 • Krajowe i publiczne ramy powinny wspierać europejskie cele i lokalne działania,

  –       regularne przeglądy polityk krajowych dla wprowadzenia miast na ścieżki europejskich celów,

  –       wzmocnienie standardów i funduszy dla rozwoju infrastrutkury czystych paliw,

  –       redukcjazachęt podatkowych przynoszących odwrotny efekt od zamierzonego,

  –       rozszerzenie ram prawnych dla wprowadzenia opłat i ograniczeń ruchu dla pojazdów o największym stopniu emisji.

 • Komunikacja, koordynacja i konsolidacja wiedzy to kluczowe filary poprawy świadomości i wiedzy społeczeństwa.

 

Długodystansowe przewozy towarowe

 • Efektywne zarządzanie korytarzami transportowymi jest tak samo ważne, jak process standaryzacji technologicznej.

 • Redukcja barrier w obrębie dostaw “ostatniej mili” poprzez wsparcie rozwoju miejskich centrów logistycznych oraz wsparcie innowacyjnych technologii przeładunkowych.

 • Istotny wzrost wydajności może być osiągnięty poprzez bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów sieci i infrastruktury, np. poprzez konserwację i niewielkie modernizacje.

 • Obsługa portowa oraz dostępność transportowa od strony zaplecza portów morskich to kluczowe obszary rozwoju zastosowania technologii intermodalnych w łańcuchach transportowych oraz większe wykorzystanie kolei i transport wodnego.

 • Biorąc pod uwagę w szczególności perspektywę 2050 roku, niezbędne będą inwestycje w zakresie podstawowej infrastruktury kolejowej, terminali i portów morskich. Potrzebne tu będą elastyczne narzędzia polityki transportowej.

 • Bardzo ważne jest stworzenie równych szans dla każdej ścieżki rozwoju i scenariusza.

  –      Internalizacja kosztów zewnętrznych dla transport drogowego,

  –      Lepsze egzekwowanie istniejących przepisów regulujących transport drogowy.

 •  Jednakże wszystko to w połączeniu z poprawą jakości usług (niezawodność i dostępność) oraz redukcją kosztów usług, zarówno w transporcie kolejowym, jak i wodnym.

 • Poprawa komunikacji i kooperacji w zakresie liberalizacji rynku jest bardzo ważna!

 

Koleje Dużych Prędkości

 • Potrojenie długości sieci Kolei Dużych Prędkości (KDP) ma sens jedynie wtedy, gdy towarzyszyć temu będzie proporcjonalny wzrost popytu na usługi KDP.

 • Względna konkurencyjność KDP wymaga poprawy (np. poprzez internalizację kosztów zewnętrznych w transporcie drogowym, lepsze zarządzanie opłatami za infrastrukturę kolejową).

 • Stacje KDP jako kluczowe punkty węzłowe wprowadzą pełen multimodalizm w podróżach pasażerów oraz wymuszą efektywne planowanie przestrzenne i wykorzystywanie zasobów.

 • Przewozy KDP muszą być płynnie zintegorwane z lokalnymi, regionalnymi oraz krajowymi sieciami przewozów pasażerskich.

 • Wzrost zdolności przewozowej KDP może oznaczać budowę nowych torów – ale nie tylko, gdyż przede wszystkim należy ostrożnie planować, redukować istniejące wąskie gardła, stosować wychylne wagony, pogłębiać standaryzację techniczną itp.
 • Wykorzystanie doświadczeń budowy i funkcjonowania KDP jest kluczowe (dostępność, wygoda, usługi dodatkowe).

 •  Nie ma uniwersalnego, najlepszego modelu KDP. Idealna sieć KDP uwzględnia specyfikę kraju a priorytety dla budowy nowych linii muszą wynikać z potrzeb danego kraju.
 • Wiele połączeń typu ponadgranicne (cross-border) oraz międzymiastowe (inter-city) nie generują nawet w obecnych czasach wystarczającego popytu uzasadniającego wprowadzenie tam KDP.

 

Informacja, zarządzanie i płatności w transporcie multimodalnym

 • Potrzebujemy wspólnej wizji i zrozumienia jak ma wyglądać przyszły system informacji, zarządzania i płatności w europejskim transporcie multimodalnym.
 • Wiele różnych, ale często komercyjnych rozwiązań już funkcjonuje i trzeba to wziąć pod uwagę.
 • Niezależne start-up’y mogłyby być bardziej skuteczne, gdyby dostęp do danych byłby bardziej sprawny i bardziej otwarty.
 • Uzasadniony charaktery komercyjny działalności musi być wzięty pod uwagę, ponieważ inwestorzy muszą mieć zapewnione stałe warunki działania i rozwoju.
 • Musimy lepiej zrozumieć, w jakim stopniu podróżujący potrzebują i w jakim chcą integracji systemów.
 • Wydaje się możliwy do osiągnięcia wspólny interes między polityką prywatności danych a wygodą użytkowników. Odpowiednia równowaga musi być zdefiniowana przez samych użytkowników, bez narzucania im norm.
 • Muszą też zostać określone minima integracyjne usług.
 • Zasadniczym celem jest integracja transprotu lokalnego z przewozami długodystansowymi
 • Dla zapewnienia zgodności działania należy zdefiniować format wymiany danych.
 • W każdym procesie należy angażować prywatnych operatorów, aby zapewnić character komercyjny działań.
 • Coraz bardziej istotny staje się dostęp do informacji w trakcie podróży.
 • Media społeczne mogą znacznie wspomóc rozwój określonych operatorów.


Kluczowa lekcja z TRANSFORuM:

 • Wszystkie cztery wybrane cele Białej Księgi są pomocne w przyspieszeniu postępu w odpowiednich obszarach.
 • Nie potrzebujemy latarni wskazujących jedynie drogę – potrzeba nam także konsekwentnego procesu transferu i wdrożeń dobrych praktyk.
 • Aktualny balans pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi a łatwo wymiernymi korzyściami płynącymi z tych inwestycji powinien być zachowany.
 • Potrzeba nam “kultury zmian”, uwzględniającej zgodę na wspólną wizję i wzajemne uczenie się.


Mapy drogowe TRANSFORuM pomogły ustrukturyzować i przeorientować debatę w obszarze polityki transportowej – kolejne fora dyskusji powinny być konsekwentnie wspierane dla kontynuacji dialogu i przyspieszsenia postępu w kierunku bardziej zrównoważonego systemu transportowego.

 

 

Jeżeli uważasz się za użytkownika i chciałbyś się zaangażować, daj nam znać! Albo nominuj inny podmiot samemu. Zaangażuj się!