Rapporter från projektet

  • D2.1: “Shaping the TRANSFORuM Network – Working Paper”. Detta dokument redovisar kriterier för val av aktörer till möten och workshopar. 
  • D7.1: “Communication and Outreach Strategy” definierar TRANSFORuMs målgrupp och lämpliga sätt att kommunicera med dessa.  

bibliotek

Denna avdelning innehåller policydokument som utgör en bakgrund till TRANSFORuMs arbete, dokument om workshopar samt rapporter med resultat från projektet. Även korta informationsbroschyrer återfinns här. Länkar till organisationer och olika initiativ finns i en separat avdelning

Underlag för forummöten och workshopar

Keynote talks

1st Joint Forum Meeting, Gdansk - June 24 - 25 2013

Broschyrer om projektet