I mars 2011 lanserade Europeiska kommissionen sin strategi för ett konkurrenskraftigt transportsystem som ska öka mobiliteten och generera tillväxt och arbetstillfällen. Samtidigt ska förslagen radikalt minska Europas beroende av olja samt minska utsläppen av koldioxid med 60% till 2050. Vitboken pekar ut 10 strategiska mål, varav följande fyra är i fokus för TRANSFORuM:

  • Mål 1: När det gäller stadstransporter, fram till 2030, halvera användningen av fordon som drivs med konventionella drivmedel. Fasa ut dem i städerna fram till 2050. Fram till 2030 uppnå i princip koldioxidfri stadslogistik i stadskärnorna.
  • Mål 3: 30 % av vägtransporterna på mer än 300 km bör fram till 2030 flyttas över till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer än 50 % fram till 2050 med hjälp av effektiva och miljövänliga godskorridorer. För att uppnå detta mål måste lämplig infrastruktur tas fram.
  • Mål 4: Fram till 2050 färdigställa det europeiska nätet för höghastighetståg och till 2030 tredubbla den nuvarande sträckningen av nätet för höghastighetståg och upprätthålla ett tätt järnvägsnät i alla medlemsstater. 2050 bör flertalet av passagerartransporterna på medellånga sträckor ske med tåg.
  • Mål 8: Fram till 2020 inrätta en ram för ett europeiskt system för multimodal transportinformation, transportförvaltning och betalning.

Vitboken utgör det senaste steget i en tradition av övergripande strategidokument på transportområdet i EU. År 1992 publicerade kommissionen en vitbok om den gemensamma transportpolitiken, vilken hade fokus på avreglerade marknader. Nära tio år senare i 2001 års vitbok lades stor vikt på att transporttillväxten måste kombineras med en överflyttning till resurseffektivare transportslag.

Tidigare transportrelaterade initiativ inkluderar Logistics – Keeping freight moving” (2007), “Greening Transport” (2008), “Maritime Transport” (2009) och “The Future of Transport” (2009). Vitboken från 2011 tar ett globalt perspektiv på transportsektorn och diskuterar sedan utmaningar och policies som krävs för att nå de uppsatta målen. Det handlar om en omfattande förändring av transportsektorn, innefattande bland annat en avveckling av oljeberoendet, utveckling av infrastrukturen samt moderna informations- och betalningssystem som stöder multimodala transporter. Vitboken har lagts fram tillsammans med andra initiativ som en roadmap för en koldioxidsnål ekonomi för 2050 och Energy Efficiency Plan 2011. Med andra ord, den formulerar en integrerad vision av hur transporterna kan te sig år 2050. Den pekar också ut mål till 2030 för att ge underlag för mer konkreta åtgärder.

Kort efter det att Vitboken släppts kom en utlysning i EUs 7:e ramprogram med rubriken “forum to help implement the future orientation of the overall transport system as defined by the White Paper” (call ID TPT.2012.1-1). Ett sådant forum skulle i första hand fokusera på målen relaterade till urbana transporter, höghastighetsjärnvägar, långväga godstransporter och ITS. En grupp av organisationer som senare blev TRANSFORuM föreslog en systematisk och heltäckande strategi för att organisera ett sådant forum med nyckelaktörer och sedan föra tillbaka resultaten av projektet till dessa inte minst på Europeisk nivå.

Denna bakgrund förklarar också projektets titel, det är tydligt att vad som krävs är en genomgripande transformation av transportsystemet om målen ska nås. Det krävs en synkroniserad insats där både etablerade och nya aktörer samverkar. För att driva utvecklingen i denna riktning syftar TRANSFORuM därför till att skapa öppen och väl modererad diskussion med nyckelaktörer. Konsortiet är fristående från särintressen, och består av väletablerade experter inom de områden som projektet omfattar.

<xml> </xml>

If you consider yourself a stakeholder and would like to get involved please let us know! Or nominate another organisation oder individual. Get involved!