White Paper on Transport

TRANSFORuM syftar till att utveckla Europas transportsystem mot en ökad konkurrenskraft och en förbättrad resurseffektivitet. För att åstadkomma detta konsulteras nyckelaktörer genom workshops och intervjuer för att ta del av deras uppfattning om utmaningar, barriärer, trender och lösningar för Europas framtida transportsystem.

PROJEKTETS SYFTE

År 2011 kom Europeiska kommissionen med vitboken,  “Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” vilken innehåller tio mål för år 2050. TRANSFORuM ska bidra till denna omvandling, speciellt till hur följande fyra mål i vitboken ska kunna uppnås:

  • Rena stadstransporter och koldioxidfri city-logistik (mål 1)
  • Skifte av transportslag för gods, från lastbil till järnväg och sjötransporter (mål 3)
  • Slutföra och underhålla ett nät av höghastighetsjärnväg i Europa (mål 4)
  • Europeiskt multimodalt informations- och betalningssystem (mål 8)

TRANSFORuM syftar till att engagera nyckelaktörer genom olika forum i syfte att identifiera behov av policies och hitta synergistiska samarbetsmöjligheter mellan aktörerna. Nyckelaktörer är i många fall involverade i implementering av olika policyåtgärder. Både etablerade aktörer och nya aktörer ska beaktas.

TRANSFORuM drivs av ett konsortium bestående av erfarna och fristående forskare och policy-rådgivare från olika delar av Europa, vilka har ett innovativt perspektiv på denna uppgift. Projektets koncept bygger på konsultation i form av tio workshopar, kvalitativa intervjuer och web-baserade diskussionsforum. Konsortiets elva partners är väletablerade experter inom sina områden och jobbar i projektet i fyra tematiska grupper och sju arbetspaket.

If you consider yourself a stakeholder and would like to get involved please let us know! Or nominate another organisation oder individual. Get involved!