Överblick

TRANSFORuM tillämpar ett systematiskt arbetssätt för att steg för steg bygga projektets resultat i form av färdplaner, rekommendationer och en strategisk utblick. Projektets arbete är organiserat i separata men ihopkopplade delprojekt (work packages, wp).

Projektet startar med en genomgripande nulägesanalys av de sammanhang inom vilka alla intressenter i Europas transportsektor verkar. Det handlar om politiska ramar, finansieringsmöjligheter, viktiga aktörer och övergripande trender. Nulägesanalysen sker i delprojekt 3 (wp 3) under ledning av AustriaTech.

Resultaten utgör input till delprojekt 4 (wp 4). Här görs en analys av utmaningar och hinder och hur man kan klara dessa. Dessa och andra slutsatser kommer att presenteras för en mängd intressenter i syfte att pröva, verifiera och vässa deras validitet och relevans. VTI, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, leder dessa aktiviteter.

”En förändring är möjlig” är titeln på det följande delprojekt 5 (wp 5) i TRANSFORuM. En grupp från University of Oxford tittar här på lärdomar från några ledande goda exempel i Europa när det gäller praktiska exempel på att och hur transporterna kan förändras i önskad riktning och i den takt som krävs.

Utmaningar

För att identifiera och förstå de hinder och utmaningar som finns för att uppnå de fyra utpekade målen i EU:s vitbok om transporter så ställer TRANSFORuM frågan; vilka är hindren och utmaningarna för att implementera åtgärder som bidrar till att målen nås?

TRANSFORuM fokuserar sina insatser på ett begränsat antal frågeställningar av stor betydelse för att uppnå målen. Hindren är inte alltid väl definierade eller väl kända. Att identifiera hindren inom de fyra temaområdena; Städers tillgänglighet och transporter, Godstransporter, Höghastighetståg samt Intelligenta transportsystemär därför viktigt. Vi kommer även att utveckla djupare förståelse av barriärerna genom intervjuer och workshops med nyckelaktörer och experter. På ett första temagemensamt möte (Joint Forum Meeting) är syftet att identifiera hindren och utmaningarna för varje temaområde. Senare kommer vi även fokusera på diskussioner kring vägar att åtgärda och komma över hindren. Vi kommer även att genomföra djupintervjuer med aktörer och intressenter sker för att samla in kompletterande kunskap. Den samlade kunskapen från dessa möten och intervjuer summeras och utgör grunden för de kommande stegen i projektet.

Best Practice

Färdplaner.s.k roadmaps,  är effektiva bara om de bygger på åtgärder som fungerar i praktiken. TRANSFORuM kommer därför att undersöka vilka åtgärder som visat sig ha effekt för att överbrygga hinder och utmaningar kopplade till målen i EU:s vitbok för transporter, liksom sådana åtgärder som inte haft effekt. Tillgängligt kunskapsunderlag på EU-nivå och nationell nivå kommer därför att analyseras. Som ett resultat kommer intressanta fallstudier att identifieras.

TRANSFORuM:s femte delprojekt (wp 5) benämns därför ”Förändring är möjligt”. Delprojektet leds av Transport Studies Unit (TSU) på University of Oxford. Aktiviteterna i detta delprojekt innefattar att bygga upp en databas med goda och redan kända exempel på hur målen i EU:s vitbok för transporter kan nås. Syftet är att visa på att vi på många områden redan har kunskap om lösningar som kan bidra till måluppfyllelse.

Nästa steg är att identifiera gemensamma framgångsfaktorer på tvären inom de områden som ingår i de tematiska grupperna i TRANSFORuM. Här är en viktig del att försöka finna de politikområden eller initiativ som också kan tillämpas framgångsrikt inom flera områden. Det handlar också om att belysa var och hur hinder har uppstått för att implementera policies, och vilka ansträngningar som har gjorts för att överbrygga dessa. Detta arbete knyts ihop med arbetet inom de tematiska områdena, och intressenterna inom respektive tematiskt område kommer att medverka i att analysera resultaten. Fyra heldagsworkshops kommer att anordnas med deltagande av nyckelaktörer inom relevanta områden för att säkerställa att deras perspektiv kan fångas in och integreras i bearbetandet av resultaten.

En serie om åtta workshops kommer att ordnas på olika utvalda platser för att erbjuda möjlighet till utbyte och diskussion för de fyra tematiska grupperna. Workshops kombineras med platsbesök för att visa intressanta exempel som kan stimulera diskussionen. Ledarna för de tematiska grupperna spelar en viktig roll för att förbereda och moderera dessa evenemang. Utvalda fallstudier kommer att studeras djupgående och analyseras med avseende på deras potential för bredare tillämpning.