Cíle Bílé knihy

Potřeba nákladní přepravy na dlouhou vzdálenost rapidně narůstá. Protože potenciál pro větší efektivitu dopravních prostředků je někdy limitován, modální přesun ze silniční na železniční či vodní dopravu tvoří klíčovou strategii pro souběžné zmírnění klimatických změn, snížení závislosti na ropě a snížení kongescí v silniční dopravě. Dle toho je nastaven cíl Bílé knihy o dopravě z roku 2011.

 “30% silniční přepravy nákladu nad 300 km by mělo být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, jako např. Na železniční či lodní dopravu a do roku 2050 by to mělo být vice než 50%. Napomoci by tomu měly i účinné a zelené koridory pro nákladní dopravu. Splnění tohoto cíle si rovněž vyžádá zavedení vhodné infrastruktury.“

Hladce fungující intermodální řešení bude základním kamenem pro splnění tohoto cíle, protože první a poslední míle bývá často realizována prostřednictvím nákladního vozu.

<xml> </xml>

Realizace volby

Pro dosažení cílů Bílé knihy bude potřeba vyřešit některé otázky. Nákladní doprava na dlouhou vzdálenost stále více spočívá na mezinárodních zásilkách. Pro vytvoření skutečného vnitřního  trhu pro železniční či vodní přepravu je nutno překonat  administrativní či fyzické bariéry. Je také důležitá výstavba infrastruktury, např. transevropské sítě a intermodální uzly, jež je nutno realizovat bez zbytečného prodlení. S ohledem na stárnoucí populaci v Evropě, nebude to jednoduchý úkol.

Rovněž vyvstane potřeba realokace finančních prostředků z rozpočtu na infrastrukturu, ze silniční na železniční nebo vodní dopravu. V některých případech financování infrastruktury bude pravděpodobně probíhat s problémy. To znamená, že využití dostupných finančních prostředků efektivním způsobem je nejdůležitější a zde rozlišené stanovení cen lze využít pro získání přidané hodnoty určité sítě. Kombinace opatření „pull a push“ je nezbytná pro stimulaci modální změny, také zajištění, že uživatelé platí úplné náklady externalit zvýší možnosti pro financování  infrastruktury.

Názory Stakeholders

Pro dosažení příslušných doporučení,  jež povedou ke splnění těchto cílů, je nezbytné zvážit názory a zkušenost expertů na trhu nákladní dopravy na dlouhou vzdálenost. Uživatelé dopravních služeb jsou ti, kteří na konci rozhodují, který mód dopravy bude použit. Jejich pohled na klíčová kritéria, který úspěšný mód je potřeba realizovat je tudíž velmi důležitý. Poskytovatelé služeb a infrastruktury i veřejné instituce, jako EC mohou přispět klíčovými zkušenostmi, jak tato dopravní kritéria efektivně naplnit. Existují ještě další skupiny stakeholders, jež nutno též oslovit, např. regionální vlády, NGO a příslušné obyvatelstvo. Klíčovou otázkou projektu je analýza, jak bariéry uchopit a realizovat jejich překonání. V tomto procesu náhledy a stanoviska stakeholder jsou nezbytná pro dosažení potřebných doporučení vyvážených politických programů.

ZAPOJENÍ STAKEHOLDER

Klíčovým rysem TRANSFORUM je zdůraznit dialogy stakeholder pro dosažení doporučení, která jsou proveditelná pro realizaci a efektivní pro dosažení příslušných cílů. Během trvání projektu bude organizována série mítinků, každý s určitým počtem vybraných stakeholder. Tyto akce budou doplněny diskusemi, aby bylo dosaženo hlubších názorů expertů, jež mohou vnést světlo ohledně relevantních politických nástrojů.

 Pro spuštění dialogu s širší skupinou stakeholderů bude využita on-line diskuse a sociální média, výsledky projektu TRANSFORUM budou prezentovány na konferencích a seminářích v různých zemích EU.  Všichni stakeholdeři, kteří nám můžete přispět do diskuse ohledně budoucnosti nákladní dopravy na dlouhé vzdálenosti, prosím kontaktujte nás.

NÁŠ TÝM

Jonas Åkerman je vedoucím výzkumu Division of Environmental Strategies Research ( fms), KTH ve Stockholmu, a má titul PhD v dopravní infrastruktuře.  Od roku 1994 pracuje na interdisciplinárních studiích zaměřených na udržitelnou dopravu.  Vedl několik švédských studií a účastnil se projektů rámcových programů.

Bo-Lennart Nelldal je asistent profesora v plánování železničního provozu, PhD a více než 20 let byl vedoucím skupiny pro výzkum železnic v KTH. Paralelně také pracoval v Swedish State Railway – nákladní i osobní přeprava.

Pokud potřebujete další informace nebo pokud by jste měli zájem o zapojení do projektu, prosím kontaktujte nás na:  freight@transforum-project.eu