Přínos TRANSFORuM

Městská Mobilita

 • Transformace městské mobility vyžaduje otevřený přístup umožňující propojení evropských cílů a lokálních vizí a výhod.

 • Náhrada konvenčně poháněných dopravních prostředků a paliv alternativními je důležitá, ale nikoliv adekvátní pro konkurenční a efektivní městskou mobilitu.

 • Omezení užití konvenčně poháněných dopravních prostředků může mít nižší náklady pomocí podpory následujících opatření

  –  Integrovaná doprava a územní plánování

  –  Spolupráce v nákladní dopravě

  –  Integrované veřejné dopravní systémy

  –  Podpora pěší chůze a cyklistiky

  –  Účtování silničních poplatků za externí výkony

 • Politický podnět pro změnu funguje pouze v několika městech; mnohem více měst je nutno vtáhnout do transformace městské dopravy prostřednictvím následujících mechanismů

  –  Sítě a přísliby měst zavazujících se ke změně

  –  Platformy lokálních stakeholderů

  –  Kampaně ke zvýšení povědomí

  –   Podpora EU na národní úrovni

  –  Národní a státní rámce musí podpořit evropské cíle a lokální akce

  –   Systematický přehled národní politiky musí umožnit městům splnit evropské cíle

  –  Podpora normy a financování infrastruktury pro čistá paliva

  –   Snížení kontraproduktivní daně

  –  Rozšíření právního rámce pro umožnění zpoplatnění a omezení dopravních prostředků znečišťujících životní prostředí

 • Komunikace, koordinace a konsolidace znalostí jsou základem pro rozvoj dopravy.

 

Nákladní doprava na dlouhou vzdálenost

 • Efektivní kontrola koridorů je stejně důležitá jako technické normy.

 • Snížení bariéry "last mile" (poslední míle) pomocí podpory logistických služeb v centru  města a podpora inovativních technologií překládky.

 • Zvýšení kapacity lze dosáhnout efektivnějším využitím stávající sítě / infrastruktury, např. údržbou a aktualizací.

 • Doprava v přístavech a propojení s okolními oblastmi jsou klíčové otázky pro intermodální navýšení podílů a dokonalejší využití vodní dopravy.

 • Obzvláště pro dosažení cíle v roce 2050 budou nutné zásadní investice v železniční dopravě, do terminálů a přístavů. Nutné jsou fexibilní politické nástroje.

 • Ve všech scénářích je důležitá úroveň uvědomění

  –  Internalizace externích nákladů dopravy

  –  Posílení stávajících regulací v silniční nákladní dopravě

 • Zlepšení kvality služeb (spolehlivost a rezervování) a snížení nákladů v rámci železniční a vodní dopravy je rovněž nutné.

 • Zlepšení komunikace a kooperace na trhu

 

Vysokorychlostní tratě

 • “Ztrojnásobení délky” sítě vysokorychlostních tratí (HSR) dává smysl pouze tehdy, pokud jde ruku v ruce ztrojnásobením poptávky po HSR.

 • Je nutno zlepšit relativní konkurenceschopnost HSR (např. internalizace nákladů silniční dopravy, dokonalejším řízením cen v rámci železničního sektoru).

 • HSR stanice jsou klíčovými body v širším světě multimodálního cestování a vyžaduje dobré plánování a dostatečné zdroje.

 • HSR služby musí být hladce integrované s místními, regionálními a národními sítěmi.

 • Zvýšení kapacity HSR může představovat nové trasy – ale pečlivé plánování / překonání dopravní zácpy, odklánění vlaků, technické normy atd. mohou trvat dlouhou dobu.

 • Velmi záleží na praxi HSR (dostupnost, výhodnost, služby).

 • Neexistuje nejlepší univerzální model HSR. ldeální HSR systém je země, prioritně specifikovaná na nové vysokorychlostní konstrukce linky, jež by měla být nejdříve identifikována na národní úrovni.

 • Mnoho přeshraničních a vnitřních linek v současné době nevytvářejí dostatečný požadavek pro oprávnění výstavby nových linek HSR.

  Multimodalní dopravní informační řídící a platební systémy

  Potřebujeme společnou vizi a pochopení, jak by měl multimodální informační řídící a platební systém v Evropě vypadat.

 • Existuje již mnoho různých, ale často chráněných řešení, jež je nutno zvážit.

 • Nezávislé nastartování by mohlo mít vliv mnohem více, pokud je zlepšena dostupnost dat.

 • Nutno zvážit legitimní právní zájmy a investoři potřebují stabilní podmínky.

 • Potřebujeme získat jasnější pochopení, jak moc je potřeba integrace cestujících.

 • Může existovat kompromisní řešení mezi soukromými daty a výhodností. Nutnost vhodného vyvážení musí být definována samotnými uživateli.

 • Musí být definovány minimální úrovně služeb.

 • Integrace lokální dopravy a dopravy na dlouhou vzdálenost je zásadní.

 • Je nutno definovat výměnu údajů pro zajištění kompatibility.

 • Pro zajištění prospěchu musí být zahrnuti i soukromí operátoři.

 • Je stále více potřeba zajištění informace přímo na cestě.

 • Sociální media mohou posunout rozvoj pomocí zapojení operátorů.

   

  Klíčové otázky TRANSFORuM:

 • Všechny čtyři vybrané cíle Bílé knihy jsou potřebné pro spuštění procesu v příslušných oblastech.

 • Nepotřebujeme jen "majáky" – systematický transfer a zkušenost je rovněž nutná.

 • Vyvážení investic do infrastruktury a očekávané výsledky nutno zachovat.

 • Je vyžadovaná “kultura změny” zahrnující závazek spojení vize a vzájemné spolupráce.

 • Roadmapám TRANSFORuM pomohly členěné a profesionální debaty a poradní fórum by dále mělo být podporováno jako pokračování těchto debat a posílení procesu udržitelného dopravního systému.

Pokud zvažujete stát se stakeholder, dejte nám prosím vědět. Prosím, dejte nám také vědět, pokud můžete nominovat další organizaci nebo jednotlivce.