Hvidbogens mål

Urban Transport har en fremtrædende plads i hvidbogen om transport fra 2011. Der er to mål der omhandler urban mobilitet:

  • At halvere brugen af ​​"konventionelt drevne" biler ved transport i byer inden 2030 samt at udfase dem inden 2050;
  • At opnå "væsentlige CO2-fri by logistik« i større bycentre inden 2030

Disse mål er beregnet til at hjælpe med at løse tre hovedproblemer:

  • At reducere udledningen af ​​drivhusgasser,
  • At mindske afhængigheden af ​​olie som en kilde i transport,
  • At reducere den lokale luft-og støjforurening.

Målene skal gerne nås uden at gå på kompromis med fordele som høj mobilitet i byområder. Elbiler som udnytter vedvarende energikilder er planlagt som en del af løsningen, men en langt bredere vifte af foranstaltninger, kombineret med intelligent metoder, forventes at være nødvendige for at nå målene.

Valg der skal træffes

Picture: A. Fangen

Urbane transportsystemer er komplekse. Det er svært at ændre dem fundamentalt uden at skabe negative eller utilsigtede virkninger for nogle brugere eller i forhold til sociale og økonomiske funktioner i byen. Urban transport af passagerer afhænger af en række forskellige typer (biler, busser, tog, sporvogn, cykling, gåture, osv.), der dels supplerer og dels konkurrerer med hinanden. Hver by har sin egen blanding der afspejler en historiske, geografiske, politiske og kulturelle kontekst. Styringen af transportsystemer for passagerer spredes til en række private og offentlige aktører, herunder ejere af veje, myndigheder for offentlig transport, operatører og andre. Biler, der kører på fossile brændstoffer, er normalt den dominerende transportform i dag. Fragt til byerne leveres hovedsagelig af lastbiler og varevogne som kører (hovedsagelig) på dieselolie. Forvaltningen af ​​byens logistik er endnu mere spredt end passagertransport, der involverer utallige individuelle afsendere, modtagere (butikker) hvor serviceudbydere og den offentlige forvaltning kun har begrænset kontakt. Alle interessenter - inklusiv borgerne - er derfor vigtige i opfyldelsen af ​​EU´s mål for urban transport.

Interessenternes synspunkter

At skabe en ændring væk fra konventionelle biler i retningen af CO2-fri logistik vil ikke ske automatisk, givet fordele ved nutidens systemer. For at forandringerne kan etableres, kræves der mange beslutninger samt koordinering af mange aktører på forskellige niveauer (by-, nationale, europæiske, offentlige og private, osv.). Opfyldelsen af mål skal være tilstrækkelig generelle til at levere nye bæredygtige løsninger, og samtidig tilstrækkelig følsom til at være egnet i hvert byområde. Formålet med TRANSFORUM er at sikre en aktiv inddragelse af flere interessenter inden for urban transport i en dialog proces, der vil forsøge at give velbegrundede anbefalinger om, hvordan man kan nå målene i de europæiske byer. Producenter og leverandører af forskellige ikke-fossile transport-og fremdriftssystemer kan bidrage med løsninger og  diskussioner, byplanlæggere og ledere kan bidrage med måder at tilpasse byudvikling og infrastruktur til de nye transportløsninger og samtidig øge centrale bymæssige kvaliteter; detailhandlere og andre typer virksomheder kan vise hvilke økonomiske krav, som nye kulstoffattige logistiske systemer skal sikre, mens transportvirksomhederne kan overveje, hvordan teknologiske og organisatoriske nyskabelser kan kombineres med bæredygtige forretningsmodeller. Byerne og de regionale regeringer har hovedansvaret, herunder administrative enheder, der kan koordinere samt ngo'er, der repræsenterer brugerne af transport, borgere, miljøinteresser mv. som skal høres fra indledningen af processen. Endelig kan forskerne give viden om måder at vurdere styrker og svagheder ved forskellige løsninger og måder at identificere bæredygtige strategier og politiske pakker.

Inddragelse af interessenter

TRANSFORuM vil bidrage med flere processer til at indlede og opretholde en dialog med de berørte parter om, hvordan man kan opnå mål og andre vigtige associerede spørgsmål. Et centralt element i projektet vil være en serie af fire fokuserede forum møder, hvor en begrænset mængde af nøje udvalgte interessenter vil blive inviterede til at indgå i dialoger i forhold til at identificere de politiske muligheder, god praksis, implementering barrierer og levedygtige strategier. Parallelt vil en bredere vifte af aktører, der afspejler de mange synspunkter og interesse for urban transport i hele Europa, vil blive hørt og inddraget gennem foranstaltninger såsom interviews, nyhedsbreve, konferencer og sociale medier. Vi vil dog sørge for at integrere resultaterne fra allerede eksisterende fora og platforme på områder som alternativ brændstof og fremdriftssystemer, offentlig partnerskaber inden for transport og byplanlægning samt udvikling.

VORES TEAM

Henrik Gudmundsson er Seniorforsker i bæredygtig transport ved Institut for Transport på Danmarks Tekniske Universitet Danmark, og har været det siden 2006. Han er uddannet Environmental planner og har en ph.d. i erhvervsøkonomi fra Copenhagen Business School. Tidligere arbejdede han ved Danmarks Miljøundersøgelser og det danske Miljøministerium. Henriks primære forskningsområde er bæredygtig transportpolitik, herunder anvendelse af viden og indikatorer i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af ​​transportpolitikker, planlægning og udførelse.

Hvis du yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker at blive involveret er du velkommen til at kontakte os på: urban-mobility@transforum-project.eu