Overblik

TRANSFORuM følger en systematisk trinvis tilgang for at arbejde mod dets endelige resultat (vejkort, anbefalinger og et strategisk outlook). Dette arbejdsflow er organiseret i separate arbejdspakker.

Vi starter med en gennemgående analyse af den nuværende situation ved at undersøge den nutidige kontekst i hvilken alle stakeholders i det europæiske transportområde opererer indenfor. Dette inkluderer politiske rammer, finansieringsmuligheder, vigtige aktører og overordnede tendenser. Disse opgaver er organiseret i arbejdspakke 3, der ledes af AustriaTech.

Disse resultater vil indgå i arbejdspakke 4, en analyse af udfordringer og barrierer og en undersøgelse af, hvordan disse kan overvindes. Disse og alle andre resultater og konklusioner vil blive forelagt interessenter med henblik på at teste, kontrollere og skærpe deres gyldighed og relevans. The Swedish National Road and Transport Research Institute er leder på dette sæt af opgaver.

"Transformation er mulig" er den vigtigste overskrift for følgende arbejdspakke (nr. 5) i TRANSFORuMs samlede workflow. Et hold på Oxford Universitet vil uddrage erfaringer fra nogle af Europas bedste praksissager med henblik på at vise, at og hvordan væsentlige forandringer i den rigtige retning som er nødvendige.

Udfordringer

For at identificere og forstå de udfordringer og barrierer, der vanskeliggør en rettidig og vellykket gennemførelse af de 4 specifikke mål i hvidbogen, stiller TRANSFORuM spørgsmålet; hvad er udfordringerne og barriererne i forhold til implementering af målene? TRANSFORuM vil fokusere sine ressourcer på at behandle et begrænset antal spørgsmål, der virkelig betyder noget. De vigtigste udfordringer og barrierer for gennemførelsen er ikke altid veldefinerede eller velkendte. Derfor er der et behov for at identificere dem specifikt i forbindelse med de fire temagrupper. Konsortiet vil udvikle en mere fokuseret forståelse gennem interviews og workshopper med centrale eksperter og aktører. På det første fælles forum møde skal udvalgte stakeholders identificere udfordringer og barrierer, der skal have prioritet i projektet. Dette vil påvirke dagsordenen for emner, der skal behandles i følgende projektaktiviteter og indlede diskussionen om mulige tiltag for at håndtere udfordringer og barrierer. Da nogle af grundene til at modstå ændringen ikke kan udtrykkes i grupper, især hvis de i modstrid med allerede vedtagne direktiver vedrørende miljø, er andre metoder påkrævet. Derfor vil der være en række dybdegående interviews med interessenter, der deltager i møderne. Sådanne opfølgende interviews vil udspring af resultater fra møderne og sammenfattes som input til følgende arbejdstrin.


Best Practice

Køreplaner er kun effektive, hvis de bygger på foranstaltninger, der virker i praksis. TRANSFORuM vil derfor undersøge foranstaltninger, der har vist sig effektive i håndteringen af udfordringer og barrierer i relation til hvidbogens mål samt de foranstaltninger der har undladt at gøre det. TRANSFORuM vil analysere eksisterende materiale fokuseret på europæisk og national niveau, og fremhæve de casestudier, der giver en merværdi for diskussionen om køreplanerne.

TRANSFORuM'S femte arbejdspakke kaldes derfor "Transformation er muligt!" Det ledes af Transport Studies Unit (TSU) ved Oxford Universitet. Aktiviteter i forbindelse med dette arbejdsområde omfatter oprettelsen af ​​eksempler på best practice, som viser, at målene i hvidbogen er mulige at opnå, og faktisk eksisterer der allerede eksempler på tiltag, som vi forsøger at opfylde. Vi ønsker at besvare spørgsmålet om, hvilke effektive løsninger vi allerede kender?


Når vi har etableret dette udgangspunkt, vil vi arbejde på at identificere fælles succesfaktorer på tværs af temaerne og kigge efter de politikker eller initiativer, der kan gentages på andre områder. Vi vil også gennemgå områder, hvordan barrierer er blevet behandlet i gennemførelsen af ​​politikker, for at diskutere med vores interessenter, hvad der er gjort af bestræbelser på at overvinde barriererne. Arbejdet vil være godt forbundet med aktiviteterne i de tematiske grupper, hvor vi vil tage resultater og diskutere dem med aktører, som arbejder på de særlige områder. For at fange centrale aktørers perspektiver på de resultater, samt for at få yderligere feedback, vil vi også vært for fire endags workshops med centrale aktører.

Arbejdspakkerne får input fra konsortiets medlemmer gennem interessenter, der kan hjælpe os med at vise, at transformation allerede er sket.
Med en serie på otte tematiske workshops, vil vi skabe en platform for udvekling og diskussion af eksempler, der er gode at studere nærmere og netop kan stimulere en livlig diskussion. De tematiske gruppeledere vil spille en central rolle i faciliteringen af disse begivenheder. Udvalgte case studier vil blive undersøgt yderligere (fx gennem interviews) og analyseret med hensyn til deres omsættelighed og læringspotentiale.

Potentielle casestudier fra temagrupper:

  • Urban: Links mellem subsidiaritet og udvikling af vellykkede eksempler, SUMP-relaterede lovgivningsinitiativ, EU-finansierede programmer og projekter (fx CIVITAS, ELTIS og Interreg)
  • Godstransport: At forene forskelle mellem Øst-og Vesteuropa, og sprede det gode eksempel som den schweiziske pakke med tunge køretøjer, gebyrer og jernbane investeringer?
  • HSR: Beskæftiger sig med bundling (eller unbundling) og potentiel konkurrence på sporet, sammenligning af HSR tjenesteydelser i forhold til nationale karakteristika
  • ITS: Kategorisering af de forskellige teknologiske systemer der er til rådig, sammenkædning af et fælles ITS systemer med et liberaliseret transportmarked og et væld af transportvirksomheder

TRANSFORuM indsamler resultaterne for at bruge dem i køreplaner og anbefalinger, hvor de vil være mest overbevisende, hvis de illustreret med virkelige eksempler.

Vi har brug for dig: Hvis du kender nogle proaktive byer, ambitiøse projekter omkring højhastighedstog, gode ITS eksempler eller bemærkelsesværdige cases på fragtområdet, der viser, at vi kan opnå transformation, så må I endelig kontakte os! Jo flere brugbare diskussioner TRANSFORuM har med videnpersoner, jo bedre kan vores casestudier blive og de nødvendige tiltag for at levere hvidbogens mål.