With the input from stakeholders like you TRANSFORuM has constructed four road-maps towards the implementation of the European White Paper on Transport. Thank you!

Welcome to TRANSFORuM

TRANSFORuM bidrar med en plattform for aktører fra alle deler av den europeiske transportsektoren, for å bidra til å utvikle felles strategier for hvordan de fire hovedmålene til EUs hvitbok om transport fra 2011 kan oppnås. En underliggende antakelse er at policyutvikling må baseres på en dyp forståelse av alle relevante aktørers posisjoner og at koordinert handling er mer effektivt enn forsøk fra enkeltstående aktører.

TRANSFORuM fokuserer på følgende fire hovedmål i hvitboka:

Urban Mobility

Halvere bruken av vanlig drivstoff-drevne biler i byområder innen 2030; og fase dem ut i byer innen 2050. Oppnå CO2-fri logistikk i større byområder innen 2030.

Freight

Overføre 30% av godstransporten fra vegstrekninger over 300 km over på jernbane og sjøtransport innen 2030 og mer enn 50% innen 2050, ved hjelp av effektive og grønne godskorridorer. For å møte dette målet må det også investeres i infrastruktur.

Highspeed Rail

Fullføre det europeiske høyhastighetsnettet på jernbane innen 2050, tredoble lengden av det eksisterende høyhastighetsbanene innen 2030 og vedlikeholde et tett jernbanenettverk i alle medlemsland. Innen 2050 skal flertallet av mellom-distanse-transport av passasjerer foregå på bane.

ITS

Innen 2020 skal et helhetlig system for informasjon, administrasjon og betaling for alle transportformer i Europa etableres.

Til slutt vil vi utvikle et veikart for implementering av disse målene i hvitboka. Dette vil være kombinert med et strategisk blikk og konkrete råd for policyutforming og implementering. Prosessen mot disse oppgavene er basert på et sett med sammensatte delmål, som starter med:

  • en analyse av dagens situasjon (politikk, finanseringsmekanismer, aktører, trender),
  • fulgt opp gjennom å identifisere hovedutfordringer og barrierer og
  • til sist, en grundig beskrivelse av dages "best-practice"-løsninger under overskriften “Det er mulig å oppnå store endringer!”

Alle disse delmålene og oppgavene vil være basert på synspunkter og testet opp mot virkeligheten ved hjelp av nøkkelpersoner innenfor de nevnte områdene. I regi av TRANSFORuM kommer en bredt sammensatt gruppe aktører sammen i en rekke møter, hvor resultater blir korrigert gjennom målrettede intervjuer og livlige diskusjoner via internett.

Take action and learn more ...

Spørreundersøkelser – Vi trenger din mening!

Vi håper du vil gi oss din tilbakemelding ved å svare på korte spørreundersøkelser ulike steder på hjemmesiden.

Bli med oss ansikt-til-ansikt

Delta på en av TRANSFORuMs 11 arrangementer.

Snakk med oss!

Vi håper du vil dele dine synspunkter med TRANSFORuM-teamet og andre aktører

Bakgrunnsinformasjon

Bli kjent med relevante policydokumenter som EUs hvitbok om transport.

Dersom du betrakter deg selv som en aktør og kunne tenke deg å bli involvert, håper vi du gir oss beskjed om dette. Informer oss gjerne også om det er andre (en organisasjon eller en person), som du kunne tenke deg å nominere.