CELE EUROPEJSKIEJ BIAŁEJ KSIĘGI TRANSPORTU

Nadrzędnym celem Europejskiej Białej Księgi Transportu jest stworzenie do 2020 roku systemu informacji o europejskim transporcie multimodalnym, sposobie zarządzania i systemie płatniczym. Na końcu realizacji projektu każdy użytkownik powinien mieć możliwość dokonania wyboru modelu w zależności od jego potrzeb, zarówno dla transportu pasażerskiego i towarowego. W celu osiągnięcia tego celu, informacje te stają się koniecznością. 

Co to są więc inteligentne systemy transportowe (ITS)? ITS ma zastosowanie do wszystkich zaawansowanych technologii związanych z kontrolą, bezpieczeństwem i efektywnością procesów transportowych. ITS pomaga dostarczyć informacji na temat tego, co, gdzie, kiedy, jak, ile, jak długo i co należy zrobić w nieprzewidzianych okolicznościach. Określa również możliwości wyboru, związane z terminem wyjazdu, czasem trwania podróży, rozwiązaniami w zakresie połączeń, ich kosztami, sposobami zapłaty oraz możliwościami zmian w przypadku, gdyby przyjęte wcześniej rozwiązania okazałoby się nieefektywne. Informacje rozdzielone są między różnych partnerów i zainteresowanych stron w sposób skuteczny i bezpieczny. Uzgodnienie wspólnych rozwiązań jest więc koniecznością w celu zapewnienia maksymalnej operatywności w zakresie transportu.

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ

W ramach realizacji tego celu musi być brane pod uwagę wiele zagadnień. Do grupy kluczowych należą dostępność, ochrona danych, bezpieczeństwo i własność danych. Nie dają one jednak pełnej odpowiedzi na wszystkie poruszane problemy, niektóre z nich pozostają więc bez odpowiedzi. Oprócz problemów technicznych, bardzo wiele zależy od gotowości współpracy zainteresowanych stron. Współpraca musi oczywiście odbywać się według ustalonej podstawy prawnej. Standardy muszą być uzgodnione w celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań i wypracowania korzystnych rozwiązań. Obecnie w wielu systemach brak jest spójności i tylko niektóre regionalne rozwiązania zostały dokładnie sprecyzowane. Powoduje to, konieczność przeprowadzenia dalszych zmian, co staje się jeszcze większym wyzwaniem.

 

 

OPINIE PARTNERÓW

W celu osiągnięcia określonego celu projektu muszą być podjęte liczne decyzje. Powinny one dotyczyć interoperacyjności, ram prawnych związanych z bezpieczną komunikacją i standaryzacją. W proces ten należy zaangażować podmioty na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, zarówno te związane z transportem osobowym, jak i towarowym. Dla każdej grupy odbiorców musi być zapewniony stały dostęp do informacji. Przedstawiciele tych grup proszeni są o udział w dyskusji, związanej z realizacją celów projektu.

 

 

UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH STRON

W projekcie TRANSFORuM konsultacje dla zainteresowanych stron przybierają różne formy. Wydarzenia, takie jak: wspólne spotkania na forum pomagają w zgromadzeniu informacji i podejmowaniu dyskusji nad każdym celem projektu. Pozwala to na wypracowanie wspólnego stanowiska, stanowiącego podstawę do dalszej pracy. Organizowane w ramach projektu warsztaty pozwalają skupić się na głównych zagadnieniach, zawartych w Europejskiej Księdze Transportu. Korzystne z punktu widzenia realizacji projektu są bezpośrednie kontakty między przedstawicielami zainteresowanych stron, które odbywają się w ramach konferencji, innych imprezach oraz poprzez rozmowy telefoniczne. Te formy kontaktu przyczyniają się do dalszego wspierania integracji Partnerów, uczestniczących w projekcie.

NASZ ZESPÓŁ

Florian Kressler pracuje w AustriaTech oraz Federal Agency for Technological Measures Ltd., Departament E-Mmobility & ITS Innovation od 2007 roku. Wcześniej pracował w Austrian Institute of Technology w dziedzinie teledetekcji. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomii i Administracji w ​​Wiedniu.

W przypadku dodatkowych informacji lub chęci zaangażowania w projekt prosimy o kontakt na: ITS@TRANSFORuM-project.eu