Biała Księga Transportu

W marcu 2011 r. Komisja Europejska zaaprobowała do wdrożenia strategię (Transport 2050) konkurencyjnego systemu transportu, który zwiększy mobilność, usunie główne bariery w kluczowych obszarach i spowoduje wzrost zatrudnienia. W tym samym czasie padły propozycje, aby - do roku 2050 - znacznie ograniczyć zależność Europy od importu ropy i zredukować emisję dwutlenku węgla w transporcie o 60%. Stąd w białej księdze transportu pojawił się podtytuł: "W kierunku konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu

 

Biała Księga Transportu formułuje 10 strategicznych celów. Poniżej przedstawione zostały cztery z nich, będące głównym celem projektu TRANSFORuM:

  • Cel nr 1: Zmniejszenie o połowę liczby samochodów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim do 2030 r.; eliminacja ich z miast do 2050 r.; osiągnięcie zasadniczo wolnej od emisji CO2 logistyki w dużych ośrodkach miejskich do 2030r. (cel 1 projektu);
  •  Cel nr 3: Do 2030 r. 30 % drogowego transportu towarów na odległościach większych niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, zaś do 2050 r. powinno to być ponad 50 % tego typu transportu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało odpowiedniej infrastruktury (cel 2 projektu).
  •  Cel nr 4: Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. Trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei do 2030 r. oraz zachowanie gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Do 2050 r. większa część ruchu pasażerskiego na średnie odległości powinna odbywać się koleją (cel 3 projektu).
  • Cel nr 8: Do 2020 r. ustanowienie ram europejskiego systemu informacji, zarządzania i płatności w zakresie transportu multimodalnego (cel 4 projektu).

 

Biała księga jest zwyczajowo przyjętą i ugruntowaną formą zapisu europejskich dokumentów strategicznych związanych z transportem. W 1992 r. Komisja Europejska – zgodnie z przyjętymi w tym czasie priorytetami - opublikowała białą księgę w sprawie wspólnej polityki transportowej, która została poświęcona otwarciu rynku. Prawie dziesięć lat później, w 2001 r. kolejna biała księga podkreśliła potrzebę zarządzania rozwojem transportu poprzez osiągnięcie bardziej zrównoważonego wykorzystania wszystkich środków transportu.

Inne wcześniejsze dokumenty związane z transportem zawarte zostały w następujących publikacjach: "Logistyka – transport. Utrzymanie w ruchu" (2007), "Ekologiczny transport" (2008), "Transport morski" (2009) i "Przyszłość transportu" (2009). Powstała w 2011 roku, Biała Księga zawiera zagadnienia globalnego spojrzenia na zmiany w sektorze transportu, dotyczące przyszłych wyzwań oraz inicjatyw, które należy rozważyć. Zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia głębokiej przebudowy systemu transportu, promowania niezależności od ropy, tworzenia nowoczesnej infrastruktury i multimodalnej mobilności wspieranej przez inteligentne zarządzanie i systemy informacyjne. Wspólne przedstawienie tych zagadnień dostarcza możliwość opracowania elementów strategii, prowadzących do osiągnięcia w okresie do 2050 r niskoemisyjnej gospodarki. Nowy plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011 r. stanowi integralną część "Efektywności zasobów", powstałej z inicjatywy Komisji.

Innymi słowy jest to formułowanie zintegrowanej wizji tego, jak powinien wyglądać transport do roku 2050. Ponadto precyzuje ona pewne pośrednie cele na rok 2030 tak, aby zakres transformacji był lepiej widzialny i łatwy w późniejszym monitorowaniu.

Krótko po wydaniu Białej Księgi, w ramach Generalnej Dyrekcji ds. Transportu skierowane zostało zaproszenie do składania wniosków w ramach 7. Programu Ramowego na "forum, które stanowiłoby pomoc we wdrażaniu zmian w orientacji całego systemu transportowego, zgodnego z zapisami określonymi w białej księdze" (nabór nr TPT.2012.1-1).

W szczególności, celem takiego forum miałoby być skoncentrowanie się na czterech celach, ujętych w Białej Księdze, dotyczących mobilności miejskiej, kolei dużych prędkości, transportu ładunków oraz inteligentnych systemów transportowych. Grupa organizacji, które później weszły w skład konsorcjum TRANSFORuM zaproponowało opracowanie systematycznej i kompleksowej strategii zorganizowania takiego forum, w którym wzięłyby udział wszystkie zainteresowane strony. Wyniki Projektu trafiłyby do wszystkich podmiotów - w tym decydentów na poziomie europejskim.

Kontekst tak określonego postępowania wyjaśnia również sam tytuł projektu. Jest jasne, że stoimy w obliczu ogromnych zmian, pełnej transformacji całego sektora transportowego. Zsynchronizowane podejście wszystkich istniejących i pojawiających się na rynku podmiotów jest konieczne dla osiągnięcia tego celu. Synchronizacja wymaga szczerego, przejrzystego dialogu, w formie dobrze moderowanej platformy wymiany informacji lub forum. Projekt TRANSFORuM wypełniać będzie w całości tak sformułowaną rolą, zarówno jako prawdziwie niezależny broker, jak i moderator. Niezależność ta sprowadza się do bycia wolnym od jakichkolwiek partykularnych interesów wąskich grup użytkowników transportu. Nie jest jednak ”ślepy” na kwestie merytoryczne. Wręcz przeciwnie, konsorcjum TRANSFORuM składa się z jednych z najbardziej szanowanych instytucji eksperckich w swojej dziedzinie w całej Europie.

Takie połączenie jest gwarancją uzyskania przejrzystych, wiarygodnych i pożądanych efektów.

 

Jeżeli uważasz się za użytkownika i chciałbyś się zaangażować, daj nam znać! Albo nominuj inny podmiot samemu. Zaangażuj się!