CELE EUROPEJSKIEJ BIAŁEJ KSIĘGI TRANSPORTU

Transport towarów na odległość doświadcza szybkiego wzrostu. Ponieważ potencjał poprawy wydajności pojazdów w tym segmencie jest nieco ograniczony, przejście z transportu drogowego do transportu kolejowy i wodny stanowić będzie kluczową strategię w celu jednoczesnego złagodzenia zmian klimatycznych, zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej i zmniejszenia natężenia pojazdów w sieci drogowej. W związku z powyższym celem utworzonej w 2011 roku Białej Księgi Transportu przewiduje, że

"do 2030 r. 30% i ponad 50% do 2050 roku z transportu drogowego do 300 km należy przenieść na inne środki, takie jak kolej i transport wodny. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało opracowania i budowy odpowiedniej infrastruktury".

Z uwagi na fakt, że pierwsza i ostatnia mila często nadal ma być realizowana przy zastosowaniu transportu samochodowego podstawą w osiąganiu tego celu mają stać się rozwiązania intermodalne.

 

 

WYPRACOWANIE ROZWIĄZAŃ

W celu osiągnięcia celów ustanowionych w Białej Księdze Transportu należy rozstrzygnąć kilka kwestii. Transport na duże odległości coraz częściej składa się z przesyłek międzynarodowych. Aby stworzyć prawdziwie wewnętrzny rynku transportu kolejowego i wodnego muszą zostać przezwyciężone bariery administracyjne i fizyczne. Konieczna jest także szybka realizacja właściwej infrastruktury, np. transeuropejskich sieci i węzłów intermodalnych. Okazać się jednak może, że w kontekście starzenia się społeczeństwa w Europie, niełatwym zadaniem będzie poniesienie na realizację tego celu tak znaczących wydatków. Można zatem postawić pytanie, czy jest to konieczne, aby nastąpiła realokacja części środków z budżetu w ramach budżetu infrastruktury, z dróg na kolej i transport wodny? W każdym przypadku to właśnie finansowanie infrastruktury będzie najprawdopodobniej najtrudniejszym zadaniem do wykonania. Oznacza to, że należy postępować tak, aby za pomocą dostępnych środków w sposób najbardziej efektywny osiągnąć jak największą wartość dodaną z realizowanych inwestycji.

Możliwości finansowania infrastruktury mogą się zwiększyć poprzez zaangażowanie w ten proces użytkowników, którzy poniosą pełne koszty prac inwestycyjnych.

OPINIE PARTNERÓW

Pomocnym w realizacji określonych celów będzie podjęcie konsultacji z przedstawicielami głównych uczestników rynku transportu towarowego na długich dystansach. Użytkownicy usług transportowych będą musieli podjąć podjęcie kluczowe decyzje, których środków transportowych będą używać w celu realizacji swoich zamierzeń. Ich decyzja będzie miała wielkie znaczenie. Dostawcy usług i infrastruktury, a także instytucje publiczne, takie jak KE mogą przyczynić się do określenia, w jaki sposób kryteria usług transportowych mogą być spełnione w sposób efektywny. Istnieją jeszcze inne grupy interesariuszy, z którymi zamierzenia te muszą być konsultowane. Do grupy tej należą samorządy, organizacje pozarządowe i zainteresowani obywatele.

Kluczową kwestią w trakcie realizacji projektu jest analiza, jak można pokonać bariery, pojawiające się w procesach przyjęcia i realizacji polityki transportu. W celu uzyskania wyważonych opinii w tym procesie niezbędna jest znajomość poglądów i stanowisk zainteresowanych stron.

UDZIAŁ ZAINTERESOWANYCH STRON

Kluczową cechą Projektu TRANSFORuM jest położenie nacisku na dialog zainteresowanych stron w celu uzyskania możliwych do realizacji zaleceń, a tym samym zrealizowanie celu projektu.

W trakcie trwania projektu odbędzie się cykl spotkań. Wydarzenia te zostaną uzupełnione wywiadami pomocnymi w uzyskaniu dogłębnej wiedzy eksperckiej, które mogą rzucić światło na sposoby zastosowania różnych instrumentów polityki. Aby zainicjować dialog z szerszą grupą interesariuszy możliwe będzie przeprowadzenie dyskusji on-line. Wyniki TRANSFORuM zaprezentowane zostaną na konferencjach i seminariach w różnych częściach Unii. Wszystkie zainteresowane strony, które uznają, że mogą przyczynić się do dyskusji na długich kontraktów towarowych na odległość są bardzo mile widziane.

NASZ ZESPÓŁ

Jonas Åkerman jest szefem badań w Division of Environmental Strategies Research (fms) w Sztokholmie. Ma doktorat w dziedzinie infrastruktury. Od 1994 roku jest zaangażowany w  interdyscyplinarne scenariusze poświęcone zrównoważonemu transportowi. Prowadził kilka szwedzkich analiz oraz brał udział w czterech projektach Programu Ramowego.

Bo-Lennart Nelldal jest doktorem i zarazem adiunktem w dziedzinie planowania ruchu kolejowego. Od ponad 20 lat jest liderem grupy badawczej transportu kolejowego w sztokholmskim KTH. Równolegle pracował w Swedish State Railway, zarówno przy kolejowych przewozach towarowych, jak i pasażerskich.

Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w Projekcie prosimy o kontakt na: freight@TRANSFORuM-project.eu