With the input from stakeholders like you TRANSFORuM has constructed four road-maps towards the implementation of the European White Paper on Transport. Thank you!

Välkommen till TRANSFORuM

TRANSFORuM tillhandahåller en plattform där intressenter inom alla delar av Europas transportsektor kan utveckla en samsyn och gemensamma strategier på hur vi ska uppnå de fyra huvudmålen i EU:s vitbok, White Paper, för transporter som presenterades år 2011. Vår ingång är att transportpolitiken ska utvecklas utifrån en insikt om alla intressenters utgångspunkter, och att vi kan uppnå större effekt med samordnade insatser istället för att var och en agerar på egen hand. TRANSFORuM fokuserar på följande fyra huvudmål i EU:s vitbok.

Urban Mobility

Halvera användningen i städer av fossildrivna fordon till år 2030 och fasa ut dem helt till år 2050. Uppnå i stort sett koldioxidfria godstransporter i de större stadskärnorna år 2030.

Freight

30 % av godstransporterna på mer än 300 km bör fram till 2030 flyttas över till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, och mer än 50 % fram till 2050 med hjälp av effektiva godskorridorer som påverkar miljön mindre. För att uppnå detta mål behöver lämplig infrastruktur utvecklas.

Highspeed Rail

Fram till 2050 färdigställa det europeiska nätet för höghastighetståg och till 2030 tredubbla den nuvarande sträckningen av nätet för höghastighetståg och upprätthålla ett tätt järnvägsnät i alla medlemsstater. 2050 bör flertalet av passagerartransporterna på medellånga sträckor ske med tåg.

ITS

Fram till 2020 inrätta en ram för ett europeiskt system för multimodal transportinformation, transportförvaltning och betalning.

 

Projektets syfte är att utarbeta scenarier (roadmaps) för att nå dessa fyra mål samt att ge konkreta råd om vilka styrmedel och strategier som är lämpliga att använda. Dessa slutprodukter bygger på  ett antal tidigare steg:

  • en analys av nuläget (styrmedel, aktörer, trender)
  • identifiering av utmaningar och hinder
  • en genomgång av goda exempel

Projektets resultat och rekommendationer kommer att utvecklas och valideras med hjälp av nyckelaktörer på respektive område. I detta syfte samlar TRANSFORuM ett representativt urval av aktörer i en serie av fysiska möten/workshops, intervjuer och internetdiskussioner.

Take action and learn more ...

Vi vill ta del av era synpunkter

 

Ge uttryck för era synpunkter genom våra snabbenkäter som ligger på hemsidan. Enkäterna gäller frågor om urbana transporter, godstransporter, höghastighetståg och ITS.

Medverka i fysiska mötet

 

Medverka på något av TRANSFORuMs 11 möten/workshops med nyckelaktörer. Anmäl dig här.

Kontakta oss!

 

Dela gärna era synpunkter med oss i TRANSFORuM. Kontakta oss!

Bakgrund

 

Bekanta er gärna med olika policy-dokument inklusive Vitboken om transporter från 2011: TRANSFORuM Bibliotek.

If you consider yourself a stakeholder and would like to get involved please let us know! Or nominate another organisation oder individual. Get involved!